Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 27 Октомври 2010

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед № 1102/25.10.
2010 г. на кмета на община КърджалиО Б Я В Я В А К О Н К У Р С


За длъжността : Началник сектор “Опазване на околната среда “
в отдел “Строителство и екология “ “ при Общинска администрация – гр.Кърджали1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: бакалавър
Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши
Професионален опит : 4 години


2.Допълнителни изисквания :

• Комуникативност; работа в екип ;
• Компютърна компетентност;
• Професионална област : Екология и опазване на околната среда3.Начин на провеждане на конкурса

• решаване на тест;
• интервю.

4.Необходими документи за кандидатстване:

• Писмено заявление за участие в конкурс по образец;
• Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители по образец.
• Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен;
• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• Европейски формат на автобиография


5.Място и срок за подаване на документи

Община Кърджали
Адрес: бул. “България”№ 41
Сектор “ Труд, заплати и човешки ресурси “
Стая № 307; тел: 67 348 г-жа Виолета Калоянова
Краен срок за подаване на документи - 15.11.2010 г.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Кратко описание на функциите на длъжността – началник сектор “Опазване на околната среда “ :
“ Подобряване качеството на околната среда в Община Кърджали ,
което ще допринесе за подобряване качеството на живота на
населението “ …

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 343 лв.


Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.
Общодостъпното място за получаване на информация във връзка с конкурса – списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения ще се обявяват на информационните табла във фоайето на партерния етаж на община Кърджали.
КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И
/инж.Х.АЗИС/


 Прочитания: 1841 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти