Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 02 Ноември 2010

ОБЯВА

Община Кърджали е партньор при реализирането на проект “Подкрепа за достоен живот” в реализирането на схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09-Алтернативи.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целите на проекта са фокусирани върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица, зависими от постоянни грижи, поставени в риск от институционализация, чрез създаване на възможности лицето с трайни увреждания само (или чрез своя законен представител), да получи право на индивидуален бюджет за ползване на услугата, като избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде организирана във времето. Социалната услуга е превенция на риска и подкрепа за реинтеграция, в случаите, в които услугата се предоставя на лица, изведени от специализирани институции.
Обхватът на проекта цели да отговори на повишеното търсене на услугата личен асистент от хора, които са в невъзможност да се самообслужват. За целта децентрализирането на услугата предпоставя по-гъвкави форми на планиране и пряка работа с целевите групи по общини и райони, за преодоляване на социалната изолация на лица в неравностойно положение.
Проектът има за цел да разчупи стереотипите на услугата «Личен асистент» и професионализирането й, повишавайки качеството и гъвкавостта на социалните услуги, насочени към подкрепа на хора с тежки увреждания.
В Проекта не могат да бъдат включени лица, които:
- са настанени в специализирани институции за предоставяне на социални и здравни услуги;
- ползват услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник” по национални програми или по програми, финансирани от други източници и по друг ред към момента на кандидатстването им.
Включването на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват сами, в настоящия проект се реализира на три етапа:
І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г;
Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.;
В първия етап се акцентира на отпадналите потребители на услугата «Личен асистент» по Национална програма «Асистенти на хора с увреждания».
ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;
Във втория етап се акцентира на отпадналите потребители на социалната услугата по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» - Фаза 2.
ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 година.
В третия етап се акцентира на необхванати кандидат-потребители.
За участие в първи етап ще се приемат заявления от желаещите да ползват социална услуга “Личен асистент” и от желаещите да работят като лични асистенти по проект “Подкрепа за достоен живот” в периода от 08 до 22 ноември 2010 г. всеки работен ден в стая 113 на община Кърджали.
За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:
-лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
-лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
-лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
-деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
Необходимите документи при кандидатстване на потребители на услугата са:
-Заявление по образец;
-документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)
-документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
-експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
-документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
-декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)
-пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
-безработни лица;
-трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
-неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
• Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане.
• Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.
• За задоволяване на специфични потребности на хората с увреждания, би било добре да има кандидати за лични асистенти - лица с помагащи професии, които могат да извършват почасов труд.
• Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата „Личен асистент” (преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект няма да бъдат включвани в обучителните курсове.

Необходимите документи при кандидатстване на желаещи да работят като лични асистенти са:
-Заявление до работодателя по образец;
-документ за самоличност (копие)
-автобиография, в която да се акцентира на професионалната квалификация, индивидуални способности, професионални умения и личните качества като личен асистент на кандидата
-свидетелство за съдимост
-служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
-служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
-служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
-пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
-копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
-пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
гр.КЪРДЖАЛИ
бул.”БЪЛГАРИЯ” 41
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
стая 113, първи етаж
тел.0361-67-387


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


 Прочитания: 2355 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign