Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Ролята на Община Кърджали по проект „Детска мечта –център от семеен тип за деца от 3 до 7 г. в гр.Кърджали

 24 Ноември 2010

През последните години се осъществява активна политика за промяна на институционалния тип грижи за деца в риск към грижи, приоритетно ориентирани към семейна и близка до семейна среда. За реализиране процеса на деинституционализация се извършиха промени в законови и подзаконови нормативни актове.
Деинституционализацията е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като то не се ограничава само до извеждане на децата от институциите. Това е процес на предотвратяване на наставняванията на деца в институциите чрез създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността и протича на много нива: работа със семейства; разкриване на алтернативни услуги и форми на грижа; насърчаване развитието на осиновяването и приемната грижа; ангажиране на обществеността в подкрепа на децата, напускащи институции, за тяхното социално включване; реализиране на програми за социална подкрепа и др.
Съгласно приетата от Министерски съвет на 24.02.2010 г. на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” до 2020 г., за всички уязвими групи деца и техни семейства в България трябва да бъдат осигурени услуги в общността, които са с високо качество и отговарят на техните индивидуални нужди.
При извършената оценка от междуведомствената комисия сформирана със заповед на Председателя на Държавна агенция закрила на детето, през месец септември 2006 година, ДМСГД – Кърджали е предложена за реформиране. Реформирането е процес за подобряване на качеството на институционална грижа и отваряне на институцията за предоставяне на алтернативни услуги за деца.
През ноември 2008 година, ДМСГД – Кърджали със съдействие на Община Кърджали, подготви и депозира проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO001 - 5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Подаденото проектно предложение беше одобрено и през месец юни 2009 г. се подписа договор № BG 051 PO001 - 5.2.03 – 0035 - C0001, за изпълнение на Проект „Детска мечта – център от семеен тип за деца от 3 до 7 г. в гр.Кърджали”.
През месец октомври 2009 година започна реализацията на Проект „Детска мечта – център от семеен тип за деца от 3 до 7 г. в гр.Кърджали” , с водеща организация ДМСГД – Кърджали и партньор Община Кърджали.

Дейности изпълнявани от Община Кърджали по проекта:
С Решение №165 от 27 ноември 2008 година, Общински съвет – Кърджали дава съгласие за предоставяне на 15 помещения обособени в самостоятелно крило, разположени на втори етаж от сградата на ДМСГД – Кърджали /публична общинска собственост/ за създаване на Център от семеен тип за деца от 3 до 7 години и за изпълняване на дейностите по проект “Детска мечта – център от семеен тип за деца от 3 до 7 години в гр.Кърджали”. В решението е посочено, че предназначението на помещенията не трябва да се променят за срок от 5 години след приключване на проекта.
Изготвяне на КСС за строително - монтажните работи при подаване на проектното предложение;
Подписване на Договор за партньорство между ДМСГД – Кърджали и Община Кърджали с ясно разписани роли и отговорности на всяка от страните по време на изпълнението на проекта и финансовото му управление;
Участие на представител от Дирекция “Хуманитарни дейности” към Община Кърджали в мониторингова комисия създадена по Дейност1: администриране на проекта за извършване на външна оценка при реализиране на проекта;
Изготвяне на необходимите справки за Министерство на финансите за финансиране през 2011 г., като делегирана от държавата дейност на социалната услуга: Център за настаняване от семеен тип „Детска мечта” - Кърджали;
Подготвяне и изпращане на документи за финансиране на социалната услуга, като делегирана от държавата дейност, след приключване на дейностите по проекта;
Подпомагане организирането и провеждането на публичните събития по проекта;
Публикуване на информация в сайта на Община Кърджали;
Разпространяване на информация за проекта и постигнатите резултати;

Продължителноста на проекта беше 14 месеца от 01.10.2009 до 30.11.2010 г., и в резултат от реализиране на заложените дейности по проекта се създаде Център за настаняване от семеен тип „Детска мечта” за деца от 3 до 7 години.
За постигане на устойчивост на предлаганите услуги след приключване реализацията на дейностите по проекта, е предвидено финансирането на Центъра за настаняване от семеен тип „Детска мечта” – Кърджали, да се осъществи като делегирана от държавата дейност чрез бюджета на Община Кърджали. Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата дейности в
специализираните институции и социалните услуги в общността в съответствие с длъжностите по утвърдена методика от министъра на труда и социалната политика за предоставяне на социални услуги в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти. Стандарта за издръжка на едно дете настанено в център за настаняване от семеен тип за 2011 г. е 7 255.00 лв.

Доставчици на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение са: държавата; общините; български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство

Очакваните резултати от реализиране на проекта са следните:
Подобряване качеството на живот на децата, настанени в ДМСГД –Кърджали на възраст от 3 до 7 години, чрез разкриване и развитие на нова алтернативна социална услуга, в среда, максимално близка до семейната;
Повишаване квалификацията на персонала, ангажиран с отглеждането на децата в ДМСГД – Кърджали;
Повишаване квалификацията на персонала ангажиран с предоставяне на услуги в Центъра за настаняване от семеен тип;
Реализиране на успешно партньорство между Община Кърджали и ДМСГД –Кърджали;


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1899 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign