Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проекто програма за общи действия по управление качеството на водите на река Арда

 01 Май 2004

На 29 и 30 април в Община Къджали се проведе семинар по проект “Партньорство за по-чиста река Арда“ , на който бяха представени докладите на общините Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ивайловград, Стамболово, Любимец и Маджарово, доклад за действащото законодателство за опазване на качеството на водите в България и анализ на състоянието на средното и долно течение на поречие Арда. Бяха идентифицирани проблемите и слабостите в българския участък от реката, беше извършено приоритизиране по критерии - степен на въздействие, здравен риск и риск за екосистемата.Участниците предложиха мерки за общи действия на общините и държавните институции като ВиК и РИОСВ за подобряване качеството на водите на река Арда.
Отговорностите на общините по българското законодателство не са големи, а те са потърпевши. Съществува необходимост от промяна на нормативната уредба, която касае канализационните системи в населените места. В доклада на адвокат Александър Коджабашев за законодателството за опазване на качеството на водите в България бяха посочени задълженията на общините.
провеждат мониторинг на отпадъчните води и качеството на изпусканите от системата отпадъчни води;
контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и инсталациите за пречистване на битови отпадъчни води;
контролират изграждането и регистрацията на кладенците за индивидуално водоползване на територията на общината;
имат основна функция за осигуряване на общественото участие;
Подчертана бе необходимостта от своевременно и неформално информиране на обществеността и включването им в процеса на вземане на решения за различните аспекти по управление качеството на водите. Като много важна, съществена роля бе определена необходимостта от системен контрол по издадените разрешителни за ползване на води и водни обекти и издадените решения по ОВОС за различни производствени дейности, за да може да се наложи адекватен стандарт за опазване на околната среда. Подчертана бе и необходимостта от провеждане на качествен биомониторинг.
Участниците в семинара определиха следните, подредени по значимост проблеми и възможните мерки за тяхното решаване:
1. Замърсяване от рудодобивни предприятия
Издаване и прилагане на КПКЗ ( комплексни разрешения) за ОЦК - 2007;
Няма законови основания за предприемане на действия за хвостохранилищата;
Оценка и обзследване на въздействието на хвостохранилищата,ОЦК и мини за редуциране на замърсяването -тежки метали;
Изграждане на ПС за действащи и ликвидирани рудници;
2. Замърсяване с битово фекални води от градската канализация
Да се завършат канализационните системи и да се проектират такива;
Да се изградят довеждащите колектории ПСОВ;
Завършване корекцията на р.Арда;
3. Замърсяване от леката промишленост (млекопреработвателна и месопреработвателна промишленост)
Налагане на ефективно поддържане и привеждане в действие на съществуващите ПСОВ на млеко и месо преработващите предприятия;
4. Замърсяване от сметища
Ликвидиране на съществуващото сметище в Златоград;
Идентифициране и ликвидиране на съществуващите нерегламентирани сметища ;
5. Стихийно изземване на баластра.
Въвеждане на процедура за своевременно предоставяне на копие от разрешително за добив и скица
Засилване контрола и своевременна реакция от басейнова дирекция при сигнал от общината
6. Замърсяване с нефтопродукти от бензиностанции и автомивки чрез градската канализация.
Засилен превантивен контрол от общините и съгласуване на проектите;
Съвместна инвентаризация на обектите от РИОСВ и общините;
Съвместен текущ контрол от ВиК и общините;
Засилен контрол от общините за третирането на събраните опасни отпадъци (масла, нефтопродукти);
7. Липсва цялостна система с достатъчен брой пунктове за биомониторинг на поречието на река Арда.
8. Неефективен информационен обмен между институциите
Създаване на информационен сайт и информационна мрежа
9. Неефективна нормативна уредба за разпределение на правомощията.
Създаване на работна група за изготвяне на предложение до МОСВ, РУГ, НСОРБ, депутати и др. (лобизъм);
Изясняване и създаване на ефективен механизъм за санкции на замърсяване в градската канализация;
10. Обезлесяване.
Идентифициране на обезлесените райони по поречието на р.Арда;
Съвместни инициативи на общините с държавните лесничейства за залесяване;
11. Недостатъчна информираност и участие на обществеността
Информационни кампании, организирани от всички институции;
12. В общините няма достатъчно обучени кадри
Предвижда се обучение на кадри от общините по проекта;
13. Запазване на съществуващите силни страни на общините в областта на управление качеството на водите на р.Арда


 Прочитания: 2953 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign