Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 13 Декември 2010

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А
На заинтересованите, че в ДВ. бр.97 от 10.12.2010 г. са обнародвани проекти приети с:

РЕШЕНИЕ № 168
от 28 октомври 2010г.

На основание чл.21, ал. 1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129, ал 1 от ЗУТ Общински съвет - гр.Кърджали реши:
Одобрява План-схема на газификация към Подробен устройствен план на град Кърджали.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административен съд – Кърджали.
Председател: С.Неджиб

РЕШЕНИЕ № 170
от 28 октомври 2010г.

На основание чл.21, ал. 1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129, ал 1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Кърджали реши:
Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: ”Работен проект на път KRZ - 2284 / Севдалина - Костино - Багра / - махала Крушевска - с.Божак, Община Кърджали”.
На основание чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административен съд – Кърджали.

Председател: С.Неджиб

РЕШЕНИЕ № 171
от 28 октомври 2010г.

На основание чл.21, ал. 1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129,ал 1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Кърджали реши:
Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: “Електрозахранване на Туристически център Перперикон” землище Горна крепост, община Кърджали.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административен съд – Кърджали.

Председател: С.Неджиб
РЕШЕНИЕ № 172
от 28 октомври 2010г

На основание чл.21, ал. 1,т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129,ал 1 от ЗУТ Общински съвет - гр.Кърджали реши:
Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: ”Външно ел. захранване на регионален център за управление на отпадъци гр.Кърджали”, община Кърджали.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административен съд – Кърджали.

Председател: С.Неджиб
 Прочитания: 2231 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign