Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обществено обсъждане

 29 Декември 2010

З А П О В Е Д

№ 1322
гр. Кърджали 29.12.2010 г.

На основание чл. 59 от Административно процесуалния кодекс и чл.44, ал 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведе обществено обсъждане за подготвяне на проектно предложение на Община Кърджали по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1.„Социална инфраструктура”, схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.
Дата на провеждане на общественото обсъждане – 07.01.2011 г. /петък/ от 17.00 часа.
Място на провеждане – залата на Бизнесинкубатор – Кърджали
2. За докладчик за общественото обсъждане определям г-жа Первин Риза – младши експерт „Социални дейности, спорт и туризъм” и г-жа Александра Римпопова – младши експерт в отдел „Управление на проекти”.
3. За протоколчик на общественото обсъждане назначавам г-жа Елмаз Касим – главен специалист в отдел „Образование, култура и младежки дейности”.
Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на Елисавета Кехайова – зам. кмет на община Кърджали.
Препис от Заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И : ……………………
/инж.ХАСАН АЗИС/

 Прочитания: 2387 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign