Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 10 Януари 2011

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ КАНИ ОБЩНОСТТА ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ОБСЪЖДАНЕТО ЗА ИНОВАТИВНИ КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
Община Кърджали стартира проучване на общественото мнение във връзка с кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Регионално развитие". По този повод Община Кърджали организира работна среща за проучване и обсъждане иновативни културни събития в града.
Срещата ще се проведе на 17 Януари 2011 г. от 17.00 часа в залата на Бизнесинкубатор – Кърджали.

Във връзка с подготовката на проектното предложение, Община Кърджали се обръща към гражданите, НПО, училища и всички културни институции да се включат с подаване на проектни идеи, които ще бъдат обсъдени на работните срещи. По този начин ще се гарантира реализацията на реални идеи и предложения, които ще са в полза на целия град и региона.

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на градските ареали.
Специфични цели:
• Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали;
• Да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития;
• Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.
В категорията „иновативно културно събитие” спадат всички културни събития, свързани със създаването, съхраняването, разпространението, възприемането и, изследването на културни продукти, артистични произведения и практики, които се характеризират с новаторски подход:
- по отношение на художествените практики (синтез на изкуствата);
- по отношение на предполагаемите целеви групи (способност да се привлекат нови публики или да се промени позицията на публиката от пасивни зрители в активни съучастници в събитието; технология на широкото участие и метод на „планиране с широко включване” на културната дейност);
- по отношение на авторите/изпълнителите (мобилизира потенциала на представители на различни социални групи или на различни социални субекти, свързани с управлението и развитието на културната инфраструктура на града);
- по отношение на социалните ефекти (изкуството като социален интегратор или като генератор на нови културни и социални практики).
Минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лв.
Максимална сума: 500 000 лв.
Допустими партньори по настоящата схема са:
• общините;
• неправителствени организации, които са регистрирани по ЗЮЛНЦ като юридически;
лица с нестопанска цел и читалища.
Допустими дейности за финансиране по настоящата покана, обособени в следните групи:
1. Организиране и/или провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.
2. Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития;
3. Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, пряко свързани с изпълнение на иновативното културно събитие);
4. Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.).
Проектното предложение следва да включва задължително комбинация от първите две дейности (т.1 и т.2), свързани с организиране и промотиране на иновативно културно събитие.

Във връзка с подготовката на проектното предложение, Община Кърджали се обръща към гражданите, НПО и всички културни институции за подаване на проектни идеи, които да бъдат включени в проекта. По този начин ще се гарантира реализацията на реални идеи и предложения, които ще са в полза на целия град и региона.

Моля, изпращайте Вашите идеи на следния електронен адрес: ip_kj@mail.bg - отдел „Управление на проекти”, Община Кърджали или на тел.: 0361 21651, 21653.
Повече информация можете да намерите на сайта на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." – www.bgregio.eu.


 Прочитания: 2361 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign