Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 10 Януари 2011

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованите, че в ДВ. бр.100 от 21.12.2010 г. е обнародван изработен проект на подробен устройствен план план-схема

РЕШЕНИЕ № 169
от 28 октомври 2010г.

На основание чл.21, ал. 1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129, ал 1 от ЗУТ Общински съвет - гр.Кърджали реши:
Одобрява План - схема на Мрежа за предаване на интегрални данни на “ГЛОБАЛ НЕТ” ЕООД и “ИЗТОЧНИ РОДОПИ” ООД в квартал Възрожденци и квартал Веселчане, град Кърджали.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административен съд – Кърджали.
Председател: С.Неджиб




 Прочитания: 2082 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign