Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Конкурс

 21 Януари 2011

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л ИОбщина Кърджали, бул.”България” № 41, гр. Кърджали, област Кърджали в изпълнение на Решение № 208, прието с Протокол № 13 от 23.12.2010г. на Общински съвет – Кърджали и на основание чл.17 и чл.20 от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили на Министерството на транспорта и съобщенията.


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС


За възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени общинска и областна транспортни схеми, квоти на Община Кърджали при следните условия:

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – наименование, адрес и телефон – Община Кърджали, гр. Кърджали, област Кърджали, бул. “България” № 41, тел.: 0361/6-73-63.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА:
Възлагане обществен превоз на пътници по автобусни линии и пакети от линии по утвърдени общинска и областна транспортни схеми, квоти на Община Кърджали обособени в 1 пакет и 6 самостоятелни линии, както следва:


1-ви пакет:
Кърджали – с. Страхил войвода
в делнични дни: 11.40; 17.00; 8.10; 13.00;
в почивни дни: 17.00; 8.00;
Кърджали – с. Сестринско
ежедневно: 7.00; 15.00;

Необходимият брой автобуси за линиите 2 + 1 от класове ІІ, ІІІ и “В”


1-ва самостоятелна линия:
Кърджали – с. Царевец
в делнични дни: 7.10; 13.10; 17.25; 6.30; 7.30; 13.30;
в почивни дни: 13.10; 7.30;

Необходимият брой автобуси за линиите 1 + 1 от класове ІІ, ІІІ и “В”


2-ра самостоятелна линия:
Кърджали – с. Болярци
в делнични дни: 13.20; 17.30; 6.15; 14.20;
в почивни дни: 13.30; 7.00;

Необходимият брой автобуси за линиите 1 + 1 от класове ІІ, ІІІ и “В”

3-та самостоятелна линия:
Кърджали – с. Воловарци
в делнични дни: 7.00; 13.00; 17.20; 7.30; 13.40; 18.00;
в почивни дни: 7.00; 13.00; 7.30; 12.30;

Необходимият брой автобуси за линиите 1 + 1 от класове ІІ, ІІІ и “В”


4-та самостоятелна линия:

Кърджали – Крумовград
5.30ч. – 8.45ч. - изпълнява се целогодишно, ежедневно

Необходимият брой автобуси за линиите 1 + 1 от класове ІІ, ІІІ и “В”


5-та самостоятелна линия:
Кърджали - Бенковски
5.30ч. – 9.30ч. - изпълнява се целогодишно, в дните вторник, петък и неделя

Необходимият брой автобуси за линиите 1 + 1 от класове ІІ, ІІІ и “В”


6-та самостоятелна линия:
Кърджали – Джебел
6.10ч. – 7.00ч. - изпълнява се целогодишно, в учебни дни

Необходимият брой автобуси за линиите 1 + 1 от класове ІІ, ІІІ и “В”

ІІІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът за възлагане на превози по утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми е на основание чл. 17, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС.

ІV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕВОЗИТЕ
Срок 10 /десет/ години, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществения превоз на пътници с Община Кърджали.
Място - регламентирания и възложен маршрут на съответната линия.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ
При изпълнение на превозите задължително се използват автобуси от класове ІІ, ІІІ и “В”.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Да отговаря на изискванията на чл. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
2. Да притежава валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Р. България или лиценз на Общността.
3. Удостоверение за обществен превоз на пътници за всеки автобус с който кандидатът участва в конкурса.
4. Да притежава валиден протокол за извършен периодически технически преглед за всеки автобус с който кандидатът участва в конкурса.
5. Да има документи за сключени застраховки “Гражданска отговорност” и “Злополука” за автобусите, участващи в конкурса за 2011година.
6. Разполага със собствена или наета сервизна база за обслужване, поддържане и домуване на автобусите, участващи в конкурса.
7. Имат сключени трудови договори със съответен брой водачи на автобуси със съответната категория, документ за психологическа годност и не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност.
8. Да извършват задължително ежедневно пред пътен технически и медицински прегледи на автобусите и водачите на МПС от правоспособни и механици и медицински специалисти.
9. Да представят за участие в конкурса автобуси само от класове ІІ, ІІІ и “В” в зависимост от изискванията за всяка автобусна линия или пакет от линии. Всеки един автобус на кандидата може да участвува само за една линия или пакет от линии от общинска, и областна транспортни схеми.
10. Не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани против стопанството освен, ако са реабилитирани.
11. Да нямат установени парични задължения към държавата, осигурителните фондове и Община Кърджали.
12. Да имат необходимият брой автобуси от класове ІІ, ІІІ, и “В”.

VІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО
Автобусите да са в състояние и вид, осигуряващ комфорт и сигурност при изпълнение на превозите, да се осигурят добри хигиенни условия за пътуване и се спазват всички специфични нормативни актове и норми за качествено транспортно обслужване.

VІІІ. СРОК И ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
В 90-дневен срок от датата на представянето им, кандидатите са обвързани с условията на представените от тях предложения.

ІХ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ
Критериите и начинът на оценка и класиране на кандидатите се извършва по методика, утвърдена и приета с Решение № 93 от 28.05.2009г. на Общински съвет – Кърджали, приложена в конкурсната документация.
Класирането на кандидатите да се извършва за всяка линия или пакет от линии, поотделно.

Х. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Предложенията за участие в конкурса се подават от кандидата или негов оторизиран представител в запечатан и непрозрачен плик с надпис указващ:
- името на кандидата;
- номера и наименованието на автобусната линия или пакет от линия от съответната транспортна схема, за които кандидатът участва.

За всяка самостоятелна автобусна линия или пакет от линии се подава отделно предложение в отделен плик с пълен набор документи, като всеки плик се завежда и приема отделно в деловодството на Община Кърджали.
Предложенията за участие в конкурса се приемат всеки работен ден до 25.02.2011г. включително от 08.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа в деловодството на Община Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41.
Не се приемат предложения за участие в конкурса в деловодството на Община Кърджали след 16.30ч. на 25.02.2011г..
ХІ. ДАТА, МЯСТО И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
На 28.02.2011г. в стая 408 на Община Кърджали от 09.00 часа за автобусните линии и пакети от линии от общинска и областна транспортни схеми.
Оценка на показателя моментно състояние на МПС ще се извърши след направен оглед на автобусите, съгласно изготвен график, приложен към конкурсната документация.
Кандидати, които не представят за оглед МПС, както и тези, чийто автобуси не отговарят на изискванията на конкурсната документация, не се допускат до оценка и класиране на конкурса.


ХІІ. МЯСТО И НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Община Кърджали, бул. “България” 41, Информационен център, ет. 1, тел. 0361/6-73-16 всеки работен ден от 08.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа от 31.01.2011г. до 18.02.2011г. включително, срещу представен документ за платена такса в размер на 50.00лв. за закупена документация за участие, внесена в касата на Община Кърджали.


ХІІІ. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Броят на необходимите автобуси трябва да съответства на минималния брой за обслужване на автобусната линия или пакета от линии - основни и резервни, съгласно конкурсната документация, като всеки кандидат трябва да притежава минимум 30 % резерв от автобуси за извършване и гарантиране на превозите, но не по-малко от един.
2. Към предложението за всяка автобусна линия или пакет от линии от съответната транспортна схема кандидатът трябва да представи списък на автобусите основни и резервни, с които участва, със съответните регистрационни номера, марката, модела и брой места.

ХІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ
Допълнителна информация за конкурса може да се получи на адрес:
Община Кърджали, бул. “България” № 41, етаж 6, стая 613, тел.: 0361/6-73-63, сектор “ТБДРД” при отдел “СПКОДФ”.


КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: _____________ /инж. Х. АЗИС/ Прочитания: 3131 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign