Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

З А П О В Е Д

 26 Януари 2011

 ЗАПОВЕД

№ 52
Гр.Кърджали  26.01.2011г.

На основание чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с §53 и §54  от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.През 2011г. разпределението на получените средства по Единния разходен стандарт между училищата на територията на Община Кърджали да се извърши по следната формула:


СФ = БУх ЕРС х 80% + ( 13% х БУТечно гориво +  6,18%  х     БУТвърдо гориво) х ЕРС    + 252,30 лв. х БУПИГ + 41100 за ЛК + БУх 23лв.


Където:

СФ – средства по формула

БУ – брой ученици

ЕРС – единен разходен стандарт

БУПИГ – брой ученици в ПИГ

ЛК – логопедичен кабинет2.През 2011г. разпределението на получените средства по Единния разходен стандарт за Подготвителна полудневна група в детска градина, обединено детско заведение или училище и в подготвителен клас в училище на територията на Община Кърджали да се извърши по следната формула:


СФ = БД х ЕРС х 90% + (10% х БДТечно гориво +  9%  х     БДТвърдо гориво) х ЕРС


Където:

СФ – средства по формула

БД – брой деца

ЕРС – единен разходен стандарт


3.Утвърждавам списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Кърджали за бюджетната 2011г., както следва:


 

1.Община Кърджали

2.К-во Стремци

3.К-во Мост

4.К-во Широко поле

5.К-во Опълченско

6.К-во Миладиново

7.К-во Перперек

8.К-во Костино

9.К-во Бойно

10.К-во Чифлик

11.СОУ”П.Р.Славейков”

12.СОУ”Отец Паисий”

13.СОУ”Вл.Д.Майстора”

14.ГПЧЕ”Христо Ботев”

15.СОУ”Климент Охридски”

16.СОУ”Йордан Йовков”

17. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”

18. ОУ”Христо Ботев” – с.Бойно

19. ОУ”Христо Смирненски” – с.Мост

20  ОУ”Васил Левски” – Кърджали

21. ОУ”П.К.Яворов” – Кърджали

22. ОУ”Иван Вазов” – с.Ненково

23. ОУ”Кирил и Методий” – с.Енчец

24. ОУ”Никола Й.Вапцаров” – с.Рани лист

25. ОУ”Кирил и Методий” – с.Стремци

26. ОУ”Иван Вазов” – с.Широко поле

27. ОУ”Иван Вазов” – с.Костино

28. ОУ”Паисий Хилендарски” – с.Перперек

29. ОУ”Христо Ботев” – с.Миладиново

30. ОУ”Гео Милев” – с.Конево

31. ОУ”Кирил и Методий” – с.Глухар

32. ОУ”Максим Горки” – с.Чифлик

33. Ученически общежития

34. ОбЦКМД

35. Сектор “Образование, култура и здравеопазване”

36.Регионален исторически музей

37.ОП ”Обредни  дейности”

4.Компенсирани промени по плана на бюджета по параграфи на второстепенните разпоредители от функция”Образование” прилагащи системата на делегирани бюджети може да се извършва до три дни преди  края на всяко  тримесечие или в края на бюджетната година.Същите се извършват със Заповед на директора на съответното звено, като заверено копие от заповедта се представя в сектор ”БПСО”.

5.Финансово-счетоводното обслужване на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по списъка от т.3 да се извършва от Гл.специалист “Бюджет и приходи” на съответното бюджетно кметство, на територията на което се намира учебното заведение и старши счетоводителите в сектор “ОКЗ” на приградските училища и счетоводителите назначени в СОУ и ОУ в гр.Кърджали. На служителите в сектор “БПСО” и сектор “ТЗЧР” да се заплаща допълнително възнаграждение след одобрена справка с поименен списък от началник отдел “ФСО”.

6.Ръководителите на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити да изпълняват разписаните правила по Системите за финансово управление и контрол (СФУК) в Община Кърджали.


7.При нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, както и СФУК, да се ограничава или спира финансирането на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити до отстраняване на допуснатите нередности.


8.Второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегираните бюджети през 2011г. да отговарят за стопанисването и поддържането на общинската собственост, включена в баланса им като имат право на приходи от наеми, при условията на §54 ал.2, изречение второ от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011г., с изключение на случаите, когато имота е относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата за училището дейност, без право да се разпореждат със собствеността.При отдаването под наем на общинска собственост (части от нея) да спазват необходимите законови процедури, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кърджали, приета с Решение №71/20.03.2008г. на ОбС-Кърджали, изменена и допълнена с Решение № 93/29.05.2008г., Решение №157/27.11.2008г. , Решение №3/ 22.01.2009г., Решение №81/28.05.2009г., Решение №43/25.03.2010г., Решение №65/27.04.2010г., Решение №122/22.07.2010г. и Решение №153/28.10.2010г.


9.С настоящата заповед се делегират права на второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегираните бюджети през 2011г. да сключват договори за доставка на гориво за отопление, учебници, храни и хранителни продукти и външни услуги.


   Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Н-к отдел “ФСО” и гл.счетоводител.


 


                                                                

КМЕТ НА ОБЩИНА                                
                                                             К Ъ Р Д Ж А Л И: ………П………..
                                                                                           /инж.Хасан Азис/

 

Съгласувано:
Гл.юрисконсулт: . …П……….
/Кр.Трингов/


Приложение:
1. Бюджет за училищата 2001 г.


 


 Прочитания: 4348 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign