Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява конкурс

 13 Април 2011

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ


На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед № 349/ 11.04.
2011 г. на кмета на община КърджалиО Б Я В Я В А К О Н К У Р С


ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ :

Началник сектор “Бюджет , приходи и счетоводно обслужване “
Началник сектор “ Инвеститорски контрол и строителство “
Началник сектор “ Кадастър и регулация “
Началник сектор “ Архитектура и регистър на строителните обекти “
Главен експерт в отдел “ Местни данъци и такси “1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
началник сектор “Бюджет , приходи и счетоводно обслужване “

Образователна степен: бакалавър
Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши
Професионален опит : 4 години

2.Допълнителни изисквания :

Комуникативност; работа в екип ;
Компютърна компетентност;
Професионална област : Счетоводство и контрол

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността :
началник сектор “Инвеститорски контрол и строителство “

Образователна степен : бакалавър
Минимален ранг за заемане на длъжността : ІІІ младши
Професионален опит : 4 години
2. Допълнителни изисквания :
Комуникативност ; работа в екип ;
Компютърна компетентност ;
Професионална област : Икономика на строителството или строително инжинерство

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността :
началник сектор “ Кадастър и регулация “

Образователна степен : бакалавър
Минимален ранг за заемане на длъжността : ІІІ младши
Професионален опит : 4 години

2. Допълнителни изисквания :
Комуникативност ; работа в екип ;
Компютърна компетентност ;
Професионална област : Техническа

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността :
началник сектор “ Архитектура и регистър на строителните
обекти “

Образователна степен : бакалавър
Минимален ранг за заемане на длъжността : ІІІ младши
Професионален опит : 4 години

2. Допълнителни изисквания :
Комуникативност ; работа в екип ;
Компютърна компетентност ;
Професионална област : Техническа

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността :
Главен експерт в отдел “Местни данъци и такси “

Образователна степен : бакалавър
Минимален ранг за заемане на длъжността : ІV младши
Професионален опит : 2 години

2. Допълнителни изисквания :
Комуникативност ; работа в екип ;
Компютърна компетентност ;
Професионална област : Икономика

3.Начин на провеждане на конкурса

• решаване на тест;
• интервю.

4.Необходими документи за кандидатстване:

• Писмено заявление за участие в конкурс по образец;
• Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители по образец.
• Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен;
• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• Европейски формат на автобиография


5.Място и срок за подаване на документи

Община Кърджали
Адрес: бул. “България”№ 41
Сектор “ Труд, заплати и човешки ресурси “
Стая № 307; тел: 67 348 г-жа Виолета Калоянова
Краен срок за подаване на документи - 29.04.2011 г.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Кратко описание на функциите на длъжността – началник сектор “Бюджет , приходи и счетоводно обслужване “ :
“ Координира и контролира дейността на сектора относно изготвянето
на общинския бюджет, приходите и разходите на община Кърджали …”

Кратко описание на функциите на длъжността – началник
сектор “ Инвеститорски контрол и строителство “
“Ръководи и контролира поддържането,основния ремонт,проектиране
и изграждане на сградния фонд , мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура на територията на община Кърджали …”

Кратко описание на функциите на длъжността –началник
сектор “ Кадастър и регулация “
“Ръководи и контролира дейността на служителите от сектора
относно изработването , поддържането и ползването на кадастралните
планове , кадастрални карти , планове за вертикално планиране и др.”

Кратко описание на функциите на длъжността : началник
сектор “ Архитектура и регистър на строителните обекти “

“ Координира и контролира дейността по актуализиране устройство
на територията , благоустрояването на общината , модернизация и реконструкция на сградния фонд и подготвя изходни данни за устройствените планове и инвестиционни проекти …”


Кратко описание на функциите на длъжността : Главен експерт
в отдел “Местни данъци и такси “
“ Приемане и обработка на данъчни декларации по ЗМДТ на физически и
юридически лица и установяване на задължения, извършване на проверки
и ревизии за установяване на административни нарушения …”

Минимален размер на основната заплата за всички конкурсни
длъжности – 343 лв.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.
Общодостъпното място за получаване на информация във връзка с конкурса – списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения ще се обявяват на информационните табла във фоайето на партерния етаж на община Кърджали .


КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И : / п /
/инж.Х.АЗИС/


 Прочитания: 3200 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign