Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Доставиха специализираното кухненско оборудване за Домашен социален патронаж

 29 Март 2011

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007/061 “Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали”.


На 28 март 2011 г. бе доставено специализирано кухненско оборудване за Домашен социален патронаж в гр. Кърджали. То е закупено по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007/061 “Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
За нуждите на социалния патронаж бяха монтирани съвременни хладилници, конвертор, фритюрник и други уреди, с които ще се подобри качеството на приготвяната храна и ще се създадат условия за разширяване на предоставяни от патронажа услуги с откриването на детска млечна кухня.
През месец април по проекта ще бъдат доставени и монтирани още специализирано рехабилитационно оборудване за Дневен център «Надежда» и стълбищни платформи за осигуряване на достъпа в и до дневния център.


Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1.-01/2007/061, “Основен ремонт на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 Прочитания: 1821 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign