Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 03 Май 2011

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

На заинтересованите, че в ДВ. бр.34 от 29.04.2011 г. е обнародван проект за: “Изменение на ПУП-ПР на група квартали - кв.2, кв.3, кв.4, кв.8, и кв.20 по плана на с. Опълченско, общ. Кърджали”, който се намира в дирекция “АСУТ” при община Кърджали, стая 214.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представеният проект, отправени до дирекция “АСУТ” на общината.


 Прочитания: 1935 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign