Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключи проекта за основен ремонт и оборудване на ДСП и част от сградата на ДЦ "Надежда"

 17 Май 2011

Община Кърджали приключи изпълнението на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007/061“Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на договора е 1 125 982,59 лв., като 100% са гранд. Съфинансирането от страна на Европейския фонд за регионално развитие е 957 085,20 лв.
Община Кърджали изпълнява този проект от май 2009г. С реализирането на проекта се подобри качеството на предлаганите социални услуги на хората от уязвимите социални групи в община Кърджали и се създадоха условия за преодоляване на социалната изолация на деца и възрастни с физически и психически увреждания, живеещи в община Кърджали.
В рамките на 24 месеца бе извършен основен ремонт на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сградата на Дневен център “Надежда” гр. Кърджали, с което се дава възможност за увеличаване на капацитета на двете социални услуги.
След ремонта хора с физически и психически увреждания на възраст от 18 до 63 години също ще могат да използват услугите на дневния център „Надежда”. В Дневния център бе доставено и монтирано специализирано рехабилитационно оборудване. В двете зали за рехабилитация децата и възрастните с физически увреждания ще получават системни рехабилитационни грижи, съобразени с индивидуалните им потребности.
Бяха доставени и монтирани три стълбищни платформи, с които се осигури достъпа в и до дневния център.
За нуждите на социалния патронаж бяха доставени и монтирани съвременни хладилници, конвертор, фритюрник и други уреди, с които ще се подобри качеството на приготвяната храна и ще се създадат условия за разширяване на предоставяните от патронажа услуги с откриването на детска млечна кухня.
Проектът бе насочен към социално слаби жители на община Кърджали, които в момента ползват и ще използват услугите на „Домашен социален патронаж – Кърджали” и Дневен център „Надежда”.
Крайните бенефициенти на проекта са социални слаби жители на община Кърджали, хората с физически и психически увреждания на различна възраст и представители на техните семейства, живеещи на територията на община Кърджали.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1.-01/2007/061, “Основен ремонт на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Още снимки
 Прочитания: 2291 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign