Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключи извършването на основния ремонт на помешенията на Домашен социален патронаж и на част от Дневен център «Надежда»

 07 Април 2011

На 04.04.2011 г. приключи основния ремонт на помешенията на домашен социален патронаж в гр. Кърджали, съобщи пред журналисти Кмета на Община Кърджали инж. Хасан Азис. Основният ремонт на част от сградата на Дневен център „Надежда” приключи през месец февруари. Строително – ремонтните дейности на двата обекта бяха част от денойностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007/061“Основен ремонт и оборудване на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на договора е 1 125 982,59 лв., като 100% са гранд.
Община Кърджали изпълнява този проект от май 2009г. В рамките на 24 месеца бе извършен основен ремонт на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сградата на Дневен център “Надежда” гр. Кърджали.
С реализирането на проекта ще се подобри качеството на предлаганите социални услуги на хората от уязвимите социални групи в община Кърджали и ще се създадат условия за преодоляване на социалната изолация на деца и възрастни с физически и психически увреждания, живеещи в община Кърджали.
Проектът е насочен към 509 жители на община Кърджали, от които:
• 140 пенсионери и хора с увреждания, които в момента ползват услугите на „Домашен социален патронаж - Кърджали”;
• 60 социално слаби, които ще получат достъп до услугите на патронажа;
• 50 деца на възраст от 6 месеца до 3 години и техните майки;
• 30 човека с физически и психически увреждания на възраст от 18 до 63 години, които ще ползват услугите на дневния център „Надежда”;
• 30 деца с увреждания на възраст от 7 до 18 години, които посещават дневния център „Надежда”;
• 17 специалисти, работещи в дневния център „Надежда”
• 12 специалисти, които ще работят в Дневен център ”Надежда”,
• 120 представители на семейства на хора с физически увреждания, чийто близки посещават и ще посещават дневния център “Надежда”.
Крайните бенефициенти на проекта са 1200 социални слаби жители на община Кърджали, 371 човека с физически и психически увреждания на различна възраст и 740 представители на техните семейства, живеещи на територията на община Кърджали.
Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1.-01/2007/061, “Основен ремонт на помещенията на “Домашен социален патронаж” и част от сграда на Дневен център “Надежда” в гр. Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


 Прочитания: 2308 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign