Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключи укрепването на свлачището по пътя за Енчец

 18 Май 2011

Община Кърджали приключи изпълнението на дейностите по Проект „Укрепване на свлачище на път KRZ 1285/І-5/ Кърджали-Енчец-Бленика-Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали”, който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-03/2008/012.
Проектът стартира през месец юни 2009 год. и е със срок на изпълнение 24 месеца.
Общата стойност на проекта е 999 672.34 лева.
Общата цел на проекта е ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на община Кърджали, чрез предотвратяване на свлачищни процеси и осигуряване на благоприятна среда за развитие на социалната, икономическата и културната дейност.
Изпълнени са всички строително монтажни работи на обекта по одобрен проект, на стойност 807 397 лв. с ДДС.
Със строително-монтажните работи по укрепването на свлачището се изгради Г-образна опорна стена по протежение банкета, включваща 12 бр. секции с обща дължина 162 м. и отводнителна канавка с подокопен дренаж откъм ската, с дължина 190 м. Бяха изградени 82 броя анкери с обща дължина на сондажите 1968 м.
Строително монтажните работи приключиха през месец юли 2010 г., има издадено разрешение за ползването на обекта.
Повреме на изпълнението на обекта бяха поставени 2 броя временни табели от двете страни по посока на движението на пътния участък и 2 броя постоянни табели след приключването му.
Укрепеният участък ще защити прилежащия път, който беше частично компрометиран поради поява на пукнатини на пътната настилка и ще предотврати бъдещи аварии.
Той е единствената транспортна връзка за 5 302 жители на близките села с общинския център.
Крайният срок за отчитане на изпълнение на проекта е 09.06.2011 г.


„Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на свлачище на път KRZ 1285/І-5/Кърджали-Енчец-Бленика-Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 Прочитания: 2005 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign