Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

 26 Май 2011

О Б Я В Л Е Н И Е

25.05.2011год.
Град Кърджали
За предстоящото отчуждаване на част от имот- частна собственост за изграждане на обект-улица по действащия регулационен план на с. Бели пласт
На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни, общински и обществени интереси чрез своевременно провеждане на отчуждителна процедура и извършване на строителни работи по предвидения проектУ В Е Д О М Я В А М


Собственика на недвижим имот с пл. № 150 по плана на с. Бели пласт, целия с площ от 2812 кв.м., част от който попада в реализацията на обект- улица с осови точки 74-75 по действащия регулационен план на с. Бели пласт, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава „Трета” от Закона за общинската собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обект публична общинска собственост /чл.22, ал.1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл.21, ал.1 ЗОС/, намиращ се в с.Бели пласт, Община Кърджали представляващ:
Недвижим имот с пл. № 150 по плана на с. Бели пласт, целия с площ от 2812 кв.м., при граници: имот с пл.№154; имот с пл.№151; имот с пл.№148 и имот с пл.№149; местоположение- с. Бели пласт; собственик- Фаим Мухарем Байрам, с постоянен адрес: гр. Момчилград, ул. „Момчил войвода” 12, обл. Кърджали; засегната площ- 500 кв.м., ведно с построена в нея масивна жилищна сграда на един етаж и приземен със застроена площ 56 кв.м.; размерът на дължимото обезщетение е 18 164, 63лв. /осемнадесет хиляди сто шестдесет и четири лв. и шестдесет и три ст./.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Общината Кърджали и на местото за обявления в сградата на кметство Бели пласт.

КМЕТ НА ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ

Инж.Хасан Азис


 Прочитания: 2193 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign