Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 27 Май 2011

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованите,че в ДВ бр. 40 от 27. 05. 2011 г. е обнародвано одобрено изменение на ПУП - ПР на кв. № 90, 91, 92 и 106, парк “Арпезос – юг”, общ.Кърджали.


Решение
№ 74 от 31.03.2011 год.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – гр. Кърджали реши :
Одобрява изменение на ПУП - ПР на кв. № 90, 91, 92 и 106, парк “Арпезос – юг”, общ. Кърджали.

Проектът е изложен за разглеждане в дирекция “АСУТ” при община Кърджали, стая 214.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 - дневен срок от датата на обнародване в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административен съд -Кърджали.

 Прочитания: 1830 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign