Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 10 Юни 2011

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

СЪОБЩАВА

На заинтересованите, че в Държавен вестник, бр.44 от 10.06.2011г. е обнародвано одобрено изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на квартали с №23, 266, 267, 268 и на част от квартали с №20, 192, 221, 224, 225, 226 и 260 на ж.к Възрожденци - ІІІчаст,гр.Кърджали.

Решение
№ 92 от 28.04.2011год.
На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ Общински съвет-гр.Кърджали реши:
Одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на квартали с № 23, 266, 267, 268 и на част от квартали с № 20, 192, 221, 224, 225, 226 и 260 на ж.к.” Възрожденци” - ІІІчаст, гр.Кърджали.
Проектът е изложен за разглеждане в дирекция “АСУТ” при община Кърджали,стая 214.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Кърджали до Административен съд-гр.Кърджали.


 Прочитания: 1859 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign