Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали подписа проект за подготовка на интегриран план за възстановяване и развитие

 28 Юли 2011

Подписан е проекта за „Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали” /ИПГВР/. Финансираща програма е ОП „Регионално развитие”, а общата стойност на проекта е 495 860 лева, съобщи пред журналисти кметът на общината инж. Хасан Азис. Той подчерта, че интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са задължителен елемент за финансиране по оперативните програма по време на следващия планов период на ЕС – 2013-2020 година. Която община не е разработила такъв план, не може да кандидатства за европейски проекти по оперативните програми. С този план ръководството на община Кърджали прави заявка за следващия планов период, подчерта градоначалникът.
По думите му с него Кърджали е разделен на три части – централна градска, частта около пазара и промишлената зона на областния център. Това са първоначални идеи за разработването на интегрирания план за градско възстановяване и развитие, а самото разработване ще премине през оценката на експертите и което е много важно – през обществени обсъждания, при които също ще могат да се нанасят корекции, каза инж. Азис.
Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот, подобряване на екологични условия и физическата среда, включително предотвратяване на рискове на територията на град Кърджали.
Две от специфичните цели на плана са да се определят зони за въздействие, включващи система от взаимосвързани дейности, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градските зони и града като цяло; да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на града и на определените зони за въздействие .
Продължителността на проекта е 30 месеца през което време основни дейности ще бъдат: Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми; Визия за развитието на града до 2020 г.; Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания); Определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР; Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР; Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично- частни партньорства на територията на обособената/ ите зона/и; Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР; Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган; Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната; Изготвяне на бюджет на ИПГВР; Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР.
Предвижда се и актуализация на Подробните устройствени планове на териториите в определените зони за въздействие.


 Прочитания: 2506 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign