Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 24 Август 2011

На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект: “Подробен устройствен план – план за застрояване за неурегулиран поземлен имот № 40909.14.71, по кадастралната карта на град Кърджали”, Община Кърджали, който е отреден за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на гр. Кърджали.
Дата на провеждане на общественото обсъждане – 15.09.2011 г. /четвъртък/ от 16.00 часа.
Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор - Кърджали
Място за свободен достъп до материалите по проектите – отдел “Строителство и екология”, стая 208 сграда на Общинска администрация на бул. “България” №41, град Кърджали до 14.09.2011 г., /сряда/ 16:00 часа.
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, инж. Катя Митовска - началник отдел „Строителство и екология”, тел. 0361/67368, email: kmitovska@abv.bg.
Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища се приемат лично или по пощата до 14.09.2011 г./сряда/ до 16.00 часа и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.00 часа на 14.09.2011 г.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 2148 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign