Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 25 Октомври 2011

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародван одобрен с Решение № 202 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали ПУП-ПЗ / подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот № 40909.57.2 в м. Айрян дере по Кадастралната карта на гр.Кърджали, отреден за фотоволтаична централа .
Проектът е изложен в дирекция “АСУТ” при община Кърджали, стая 214.
На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административен съд-Кърджали.


 Прочитания: 1441 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign