Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 25 Октомври 2011

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародвано одобрено с Решение № 203 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на група квартали - кв.1, кв. 4, кв. 5, и кв. 6 по плана на с. Дъждино, Община Кърджали.
Проектът е изложен в дирекция “АСУТ” при община Кърджали, стая 214.
На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14 - дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административен съд-Кърджали.
 Прочитания: 1287 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign