Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

 26 Октомври 2011

О Б Я В Л Е Н И Е


Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Хакъ Халимов Сюлейманов, като собственици на поземлен имот с идентификатор 40909.122.201 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ, кв.160 по плана на “Складова индустриална зона ”Гарата” , гр. Кърджали.
Проектът е изложен в дирекция “АСУТ” при община Кърджали, стая 101.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на настоящето обявление , заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.Дирекция “АСУТ”
При Община Кърджали


 Прочитания: 938 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти