Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 23 Декември 2011

П О К А Н А
№ 4


На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М


На 29.12.2011 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2. Промени в състава на Постоянните комисии.
3. Определяне представител на Общински съвет – Кърджали в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
4. Приемане на ПУП – Парцеларен план на обект: „Ново трасе на пътя до Регионалното депо за управление на отпадъците в гр.Кърджали, Община Кърджали”.
5. Кандидатстване по проект: “Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Кърджали: Изграждане на ПСОВ и Довеждащ Колектор, Разширение и реконструкция на водоснабдителната и Канализационна Мрежа”.
6. Даване на съгласие за провеждане на обществено обсъждане за гарантиране от Община Кърджали на дълга на „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД към ТБ „Алианц България” АД.
7. Даване на предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план от „Ситигаз България” АД гр. София за промяна на предназначението на земеделски имот № 000311 в землище Седловина, Община Кърджали – общинска собственост.
8. Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 г.
9. Приемане на актуализирана комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Кърджали за периода 2011 – 2013 г.
10. Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2011/2012 г.
11. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1504 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign