Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прес-съобщение

 30 Декември 2011

През месец декември Община Кърджали стартира изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22, проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, който се финансира по подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма „Административен капацитет", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04. Общата стойност на договора е 293 566 лв., като 100% от тях са безвъзмездна помощ.
Проектът цели да се създадат условия за прозрачно формиране, ефективно изпълнение и ефикасен мониторинг на общински политики. Специфичните цели на проекта са:
• Подобряване дейността на общинска администрация Кърджали за реализиране на ефективни политики, водещи към устойчиво социално-икономическо развитие;
• Разширяване на партньорство със структурите на гражданското общество за формиране, прилагане и мониторинг на общински политики;
• Повишаване на капацитета на 80 представители на заинтересованите страни в сферата на стратегическото планиране.
По проекта ще се извърши междинна оценка на Плана за развитие на Община Кърджали за периода 2006 – 2010г., анализ на икономическото състояние на община Кърджали за периода 2005 – 2010г., анализ на състоянието на социалната и културната сфера в община Кърджали 2005- 2010г. , анализ на демографските процеси в община Кърджали за периода 2005-2010г. и SWOT – анализ на община Кърджали. Също така ще бъдат разработени модел за мониторинг на изпълнението на политики и модел за консултиране на политики.
Проектът ще се реализира в рамките на 18 месеца.
Проектът „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1385 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign