Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет-Кърджали заседава на 26 януари

 20 Януари 2012

П О К А Н А
№ 5

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 26.01.2012 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Преразглеждане на Решение №15, т.2.7 по Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 29.12.2011 г.
2. Приемане на план-график за заседанията на Общинския съвет през 2012 г.
3. Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2011-2015 г.
4. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Кърджали за 2011 г.
5. Приемане на годишен доклад за организацията и дейността на Обществения посредник през 2011г.
6. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2012 г.
7. Докладна записка за закриване на съществуващи кметства неотговарящи на изискванията на Закона за административно – териториалното устройство на Република България.
8. Удължаване срока на договор за управление на управителя на „Ученическо хранене” ЕООД гр.Кърджали.
9. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения находящи се в сградата на бившата Стоматологична поликлиника, бул.Тракия №13, гр. Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност.
10. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Хасан Акифов Мехмедов с признато право на собственост.
11. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Ибрям Хасанов Мехмедов с признато право на собственост.
12. Издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.
13. Приемане на отчет на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, за дейността й през 2011 г. и утвърждаване на план-сметка за 2012 г.
14. Определяне на нов състав на Експертния съвет за приемане на правни анализи и пазарни оценки за продажба на общинско имущество.
15. Упълномощаване на представител на Община Кърджали в Общото събрание на „ДКЦ №1” ООД гр.Кърджали.
16. Определяне на представители на Община Кърджали в Сдружение „Толерантност”.
17. Определяне на представител на Общински съвет - Кърджали в Областния съвет за регионално развитие.
18. Определяне на представители на Община Кърджали в „Асоциация по В и К – Кърджали” и съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Кърджали в „Асоциация по В и К – Кърджали”, относно кандидатстването по проект: “Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр.Кърджали: Изграждане на ПСОВ и Довеждащ Колектор, Разширение и реконструкция на водоснабдителната и Канализационна Мрежа”.
19. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии.
20. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица. Прочитания: 2207 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign