Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 23 Януари 2012

Проект
„Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие
град Кърджали”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-07/2010/017 от 23.06.2011г.

Финансираща програма:
Оперативна програма «Регионално развитие», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ”

Обща стойност на проекта: 495 860 лева
Размер на безвъзмездната финансова помощ по ОПРР – 471 080 лева. /95% от общите допустими разходи/
Водеща организация: Община Кърджали
Партньор: няма партньори

Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот, подобряване на екологични условия и физическата среда, включително предотвратяване на рискове на територията на град Кърджали..
Специфичнi цели:
• Да се разработи интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали, който да подпомогне осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града;
• Да се определят зони за въздействие, включващи система от взаимосвързани дейности, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градските зони и града като цяло.
• Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на града и на определените зони за въздействие .

Продължителност: 30 месеца

Основни дейности:

 Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., включително:
1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми.
2. Визия за развитието на града до 2020 г.;
3. Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания);
4. Определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР;
5. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР;
6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично- частни партньорства на територията на обособената/ ите зона/и;
7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР;
8. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган.
9. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.
3.1.10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
3.1.11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;

 Актуализация на ПУП на териториите в определините зони за въздействие.


 Прочитания: 1689 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign