Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 07 Февруари 2012

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на концепция за проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие на регионалния турустически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Дата на провеждане на общественото обсъждане – 15.02.2012 г. /сряда/ от 17.00 часа.
Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор - Кърджали
Насоките за кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” са публикувани на Единния информационен портал www.eufuns.bg и на страницата на ОП „Регионално развитие” www.bgregio.eu
Желаещите, могат да се запознаят с насоките за кандидатстване по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” и на място в отдел “Управление на проекти”, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 15.02.2012 г., /сряда/ 16:30 часа..
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „Управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища и предложения се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища и предложения се приемат лично или по пощата до 14.02.2012 г./вторник/ до 16.30 часа и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 14.02.2012 г.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на Община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1564 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign