Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Комисията за детето одобри Програма за 2012 година

 09 Февруари 2012

Отчетът по изпълнение на дейностите от общинската програма за Закрила на детето за 2011 година и Програмата по приоритетни области и оперативни цели за 2012 година бяха разгледани на редовно заседание на Комисията за детето.
Членове на Комисията са представители на всички държавни и общински структури, ангажирани в изпълнението на дейностите по осигуряване и спазване на правата на децата в Община Кърджали, в съответствие с техния най – добър интерес. Те приеха единодушно отчета на Комисията и новата Програма за настоящата 2012 година.
В нея са включени шест приоритетни области на работа с конкретни дейности и мероприятия, които ще бъдат проведени през настоящата година. Насочени са към подобряване качеството на живот на деца, които живеят под прага на бедността, на децата в неравностойно положение и тези с увреждания, както и намаляване броя на отпадащите от училище ученици.
За по –добра координация и постъпване на навременна информация Комисията реши да бъдат подготвени писма до директорите на учебни заведения в общината, за отпадналите от училище ученици и рисковите такива. Чрез кореспонденцията ще бъдат събрани база данни за рисковите деца и действията, предприети от специалисти за отстраняване на проблема. Писмата ще бъдат изпратени до тях чрез Регионалният инспекторат по образование, като обратна информация ще бъде предоставена както на Дирекция „Социално подпомагане”, така и на Комисията за детето.
Както и досега, една от основните дейности на Комисията за детето ще бъде насочена към осигуряване на ефективни и качествени социални услуги, предоставяни в среда близка до семейната, които постепенно да заменят институционалната грижа за деца, лишени от родителска грижа. В тази връзка по време на заседанието бяха представени и конкретните стъпки по изпълнението на проект, реализиращ се от община Кърджали „И аз имам семейство”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, по който проект Общината е партньор на Агенция за социално подпомагане. Проектът стартира през септември миналата година. На 8 декември бе подписано Споразумение за партньорство, за реализиране на дейностите на територията на Община Кърджали.
Приоритетните направления в Общинската програма за закрила на детето ще бъдат насочени и към подкрепа на всички деца и семейства, а не само на тези, намиращи се в риск.
Разгледаните по време на заседанието на Комисията за детето Отчет за изпълнение на дейностите на Общинска Програма за закрила на детето -2011г. и Програма за закрила на детето работа - 2012 г., ще бъдат включени за разглеждане на февруарското заседание на общински съвет Кърджали. Преди това те ще бъдат разгледани и от Постоянните комисии към общинския съвет в периода 9-16 февруари. Прочитания: 2019 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign