Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 6

 14 Февруари 2012


На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 20.02.2012 г. /понеделник/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г.
2. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012 г.
3. Приемане на отчет за изпълнение на Плана за приватизация за 2011 г. и отчет за осъществения следприватизационен контрол.
4. Приемане на План за приватизация за 2012 г.
5. Приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали през 2012 г.
6. Обсъждане и приемане на уточнения годишен План и Отчет за изпълнението и приключване на Бюджета на Община Кърджали за 2011 г.
7. Обсъждане и приемане на Бюджета за 2012 г. на Община Кърджали.
8. Изменение и допълнение на Решение № 60/27.04.2010 г. на Общински съвет - Кърджали.
9. Даване на съгласие за осигуряване на допълнителен собствен финансов принос за проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
10. Даване на съгласие за подписване на Запис на Заповед за авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/033 „Мостът – кръстопът на култури”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
11. Даване на съгласие за подписване на Запис на Заповед за авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/017 „Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г.
12. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали, като партньор в проектно предложение, с което ще се кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
13. Изменение и допълнение в структурата на общинска администрация - гр.Кърджали.
14. Определяне размерите на основните месечни работни заплати и платения годишен отпуск на кметовете на населени места в Община Кърджали.
15. Определяне на представител на община Кърджали в Общото събрание на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Атанас Дафовски” АД, град Кърджали.
16. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1747 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign