Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект за формиране и изпълнение на общински политики стартира общината

 05 Март 2012

Основните цели и дейности на Проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” бяха представени днес на пресконференция от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис и секретаря на общинската администрация Сезгин Бекир, който е и ръководител на проекта. Общата му цел е да се създадат условия за прозрачно формиране, ефективно изпълнение и ефикасен мониторинг на общинските политики, а част от специфичните са подобряване дейността на общинска администрация в Кърджали за реализиране на ефективни политики, водещи към устойчиво социално-икономическо развитие, както и разширяване на партньорствата със структурите на гражданското общество за формиране, прилагане и мониторинг на общинските политики.
В рамките на 18 месеца по проекта ще бъдат извършени междинна оценка на плана за развитие на община Кърджали в периода 2006-2010 година, анализ на икономическото състояние на общината 2005-2010, както и анализ на социалната и културната сфера за същия период от време. Междинна оценка ще бъде направена и на анализа на демографските процеси за 5-годишния период от време и SWOT-анализ на община Кърджали.
Ще бъде организирано и проведено модулно обучение „Формиране на общински политики”, в което ще бъдат поканени да се включат общински съветници, представители на неправителствени организации и експерти от общинска администрация. Очаква се да бъдат разработени два модела – един за мониторинг на изпълнението на политики и друг за консултиране на политики.
Дейностите на проекта са насочени към няколко целеви групи. Сред тях са 41 общински съветници в местния парламент, 29 служители в общинска администрация в Кърджали, 10 представители на структурите на гражданското общество, 105 на заинтересованите страни, 120 жители на 8 населени места, които представляват 7-те опорни центрове на община Кърджали и най-голямото село Опълченско.
Проектът е насочен и към 180 представители на заинтересованите страни, които ще участват в обществено обсъждане и кръгли маси на извършената междинна оценка на плана за развитие на общината, трите кръгли маси и конференцията на тема „Формиране на общински политики”.
Проектът „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” се изпълнява от община Кърджали от месец декември 2011 година, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22. Той е на обща стойност 293 566 лева като 100 процента са безвъзмездна финансова помощ. Той се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.


 Прочитания: 1678 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign