Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 16 Март 2012

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

С Ъ О Б Щ А В А

На заинтересованите, че в ДВ. бр.22 от 16.03.2012 г. е обнародван проект приет с :

РЕШЕНИЕ № 11
от 29 декември 2011г.


Общински съвет - гр.Кърджали ОДОБРЯВА на основание чл.21, ал.1, т.11 вр. с ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.7 вр. с ал.1 от ЗОС и чл.129, ал.1 от ЗУТ изработения и приет от МРРБ, ПУП-Парцеларен план на обект “Ново трасе на пътя до Регионално депо за управление на отпадъци в гр.Кърджали, Община Кърджали”.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от датата на обнародване в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административен съд -Кърджали.


Председател: Р.Мустафа

 Прочитания: 1636 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign