Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 7

 22 Март 2012На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М
П О К А Н А № 7

На 28.03.2012 г. /сряда/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Програма за устойчиво развитие на Община Кърджали през мандат 2011-2015 г.
2. Предложение за промени в състава на Постоянните комисии.
3. Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2011г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2012 г.
4. Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма и Спортен календар за 2011 г. за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали и приемане на План – програма и Спортен календар за 2012 г. за развитието на детско - юношеските, училищния, спорт за всички и спорт за високи постижения в Община Кърджали.
5. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето за 2011 г. и приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2012 г.
6. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали през 2011 г.
7. Приемане на отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2011 г.
8. Приемане на отчет по Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кърджали за периода 2008-2011 г.
9. Приемане на годишен отчет за изпълнение на мерките, заложени в “План за действие 2011 г. – 2013 г.” от Актуализираната комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Кърджали, за периода 01.01 - 31.12.2011 г.
10. Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в Община Кърджали.
11. Приемане на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кърджали.
12. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
13. Приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Кърджали.
14. Приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
15. Информация за състоянието на компонентите на околната среда в Община Кърджали за 2011 г.
16. Предоставяне на помещения публична общинска собственост безвъзмездно за управление на «Регионален инспекторат по образование на Министерство на образованието, младежта и науката – Кърджали».
17. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на лекарски кабинет в Здравна служба с. Чилик, Община Кърджали.
18. Удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: „Помещение в сграда находяща се на ул.”Деспот Слав”, гр.Кърджали”.
19. Удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: „Помещения №4, №8 и №9 на І-етаж, в сградата на бивш „Градски съвет”, ул.”Отец Паисий” №3, гр.Кърджали.
20. Разпределение на жилищния фонд през 2012 г.
21. Финансиране на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми.
22. Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.
23. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем без търг и конкурс за една стопанска година.
24. Предоставяне на общински мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2012 г.
25. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на лица с признато право на собственост на:
- Ремзие Мехмедова Мурадова в землище гр. Кърджали, община Кърджали;
- Никола Кирчев Карагяуров в землище с. Сипей, община Кърджали;
- Ремзие Мехмедова Мурадова в землище с. Опълченско, община Кърджали.
- наследниците на Мехмед Ахмедов Сюлейманов в землище гр. Кърджали, община Кърджали;
- наследниците на Хакиме Юсеинова Османова в землище гр. Кърджали, община Кърджали;
- наследниците на Мустафа Еминов Мустафов в землище с. Кьосево, община Кърджали;
- наследниците на Айшегюл Бекирова Юсеинова в землище с. Жинзифово, община Кърджали;
- наследниците на Мехмед Ахмедов Сюлейманов в землище с. Опълченско, община Кърджали;
- наследниците на Шакир Фейзулов Тахиров в землище с. Царевец, община Кърджали;
- наследниците на Сюлейман Ибрямов Османов в землище с. Солище, община Кърджали;
- наследниците на Салим Исмаилов Исмаилов в землище с. Сипей, община Кърджали;
- наследниците на Шукри Мехмедов в землище с. Прилепци, община Кърджали;
- наследниците на Рамадан Юмеров Салиев в землище с. Чеганци, община Кърджали;
- наследниците на Рамадан Юмеров Салиев в землище с. Пъдарци, община Кърджали.
26. Приемане на Крайния ликвидационен баланс на еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала „Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар д-р В.Власакев“ - в ликвидация гр. Кърджали към 22.03.2012 г.
27. Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общински съвет – Кърджали представител на общинската част от капитала на дружеството.
28. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., приоритетна ос І.”Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04.
29. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
30. ПИТАНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 2283 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign