Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 8

 21 Април 2012

П О К А Н А
№ 8

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 26.04.2012 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2011 г. – април 2012 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2012 г. – април 2013 г.
2. Съгласуване на Годишен план за 2012 г. за дейността на Сектор „Вътрешен одит„ при Община Кърджали.
3. Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2011 г.
4. Информация за събраните и изразходвани средства от ТБО за първото тримесечие на 2012 г.
5. Допълнение и изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
6. Приемане на общинска Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Кърджали, за периода 2011- 2021 г.
7. Приемане на Програма за финансово стабилизиране на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД, за периода 2012 – 2013 г.
8. Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г.
9. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти публична общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г.
10. Даване на съгласие за предоставяне на Община Кърджали безвъзмездно за управление на помещения от административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на бул. “България” № 41 гр. Кърджали.
11. Съгласие за безвъзмездно придобиване от Община Кърджали на имот – държавна собственост засегнат от парцеларен план на обект „Ново трасе на пътя до Регионално депо за управление на отпадъците” в гр.Кърджали.
12. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване и надстрояване по одобрен архитектурен проект на ЕТ “Онтарио-Стефан Илчев” и ЕТ”Чобаджаков - Веско Чобаджаков” в УПИ ХІ, кв. 20 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” с идентификатор 40909.115.8 и определяне на пазарна цена за учредяване право на строеж.
13. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с № 010058 през полски път с № 010135 - публична общинска собственост по КВС на землище с.Прилепци, Община Кърджали, на Хикмет Алтанай за инвестиционни намерения за изграждане на сграда с непроизводствена функция /ателие, офис/.
14. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с № 000318 през полски път с № 011049 и полски път с № 000090 - публична общинска собственост по КВС на землище с.Брош, Община Кърджали на “ИЛГЕ” ЕООД с управител Аднан Ватансевер за инвестиционни намерения за изграждане на обект ”Жилищни сгради”.
15. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с №000238 през полски път с № 011049 и полски път с № 000014 - публична общинска собственост по КВС на землище с.Невестино, Община Кърджали на Валентин Йорданов Димитров за инвестиционни намерения за изграждане на “Жилищна сграда за животновъда и стопанска постройка за отглеждане на животни”.
16. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с № 000453 през полски път с № 000455 - публична общинска собственост по КВС на землище с.Царевец, Община Кърджали на Бахтияр Байрам Сейдали за инвестиционни намерения за изграждане на “Крайпътен обект за автоуслуги /автосервиз/”.
17. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с № 012043 през полски път с № 014049 - публична общинска собственост по КВС на землище с.Бяла поляна, Община Кърджали на Мелят Мехмедемин Али за инвестиционни намерения за изграждане на “Кравеферма до 50 броя животни”.
18. Определяне на имотите – частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане.
19. Приемане на бизнес програмата на търговско дружество със 100% общинско участие в капитала - „Ученическо хранене“ ЕООД гр.Кърджали за периода 2012 - 2014 г.
20. Даване на съгласие „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД гр. Кърджали да членува в регионалното представителство на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
21. Предложения за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти:
№40909.27.658 по плана на новообразуваните имоти в зона №22 в землище гр.Кърджали;
№40909.13.110 по кадастралната карта на гр.Кърджали;
№3 кадастрален район 145 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Брош, общ.Кърджали;
№10 кадастрален район 126 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Брош, общ.Кърджали;
№54 кадастрален район 103 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Царевец, общ.Кърджали;
№24 кадастрален район 10 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Солище, общ.Кърджали;
№015008 по плана на картата за възстановена собственост в землището на с.Петлино, общ.Кърджали;
22. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на:
Пенчо Василев Димитров с признато право на собственост в землище гр. Кърджали, община Кърджали.
Наим Исмаилов Камберов с признато право на собственост в землище с. Солище, община Кърджали;
Халибрям Мустафов Ахмедов с признато право на собственост в землище с. Солище, община Кърджали;
Ферад Юсуфов Ибрямов с признато право на собственост в землище с. Солище, община Кърджали;
Садула Еминов Мустафов с признато право на собственост в землище с. Солище, община Кърджали;
Тасим Сюлейман Мехмед с признато право на собственост в землище с. Горна Крепост, община Кърджали;
23. Изменение и допълнение на маршрутни разписания от общинската транспортна схема на община Кърджали.
24. Опрощаване на задължение.
25. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
26. ПИТАНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 2163 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign