Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА

 04 Май 2012

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИН ВИТРО ПРОЦЕДУРА


          В бюджета на Община Кърджали за 2012 година са заложени 24 000 лв. за подпомагане на  семейства и лица с репродуктивни проблеми. С Решение № 69 от 28.03.2012 г.  на Общински съвет-Кърджали  е приет Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

Съгласно Правилника ще се  финансират лица с безплодие,  лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;

3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: N97.1/, доказан лапароскопски:

-  липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/;

-  едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза;

-  двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след стерилизация/;

-  едностранна непроходимост с контралатериална стеноза;

- двустранна интерстициална или истмична стеноза;

- състояние след пластика на маточни тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци LUFS.

5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: N97.4/.


Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кърджали през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

2. Да нямат задължения към Община Кърджали и данъчни задължения към държавата.

3.  Да са здравно осигурени;

4.  Да не са  поставени под запрещение или влязла в сила присъда;

5. Да са семейства или лица живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация;

6. Възрастта на жените кандидатстващи за финансиране по програмата да  съответства на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция на Министерство на здравеопазването.

7. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI. Удостоверяването се извършва с медицински документи

8. Удостоверяването на необходимостта от извършване на дейности по асистирана репродукция се извършва с медицински документи, издадени от оторизирани за целта лечебни заведения:

- етапни епикризи; 

- медицински картони;

- стимулационни протоколи;

- удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях;

- извършени  манипулации.

9. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.Правилникът регламентира подпомагането на един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция", при положение, че не се финансира една и съща процедура.


           Кандидатите подават  заявление по образец в Информационния  център на Община Кърджали. 

            Лице за контакти: Нермин Мехмед – гл. експерт в Община Кърджали,   етаж 1, ст. 113,    тел. 0361/67387


 Прочитания: 6927 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign