Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА № 9

 11 Май 2012

П О К А Н А
№ 9

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 18.05.2012 г. /петък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 2004-2011 г.
2. Приемане на отчет за изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Кърджали в периода 2008-2011 г.
3. Обсъждане и приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 г.
4. Приемане на годишните отчети за 2011 година на едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала.
5. Удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Кафе – сладкарница ”Спортна среща” в района на открития плувен басейн в Спортен комплекс „Арпезос”, гр. Кърджали”.
6. Удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Помещения №12, №13 на ІІ-етаж, в сградата на бивш Градски съвет, ул.”Отец Паисий” №3, гр. Кърджали .
7. Даване съгласие за удължаване срока на договор за наем на лекарски кабинет в Здравна служба кв.Гледка, гр. Кърджали.
8. Съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Дружеството на художниците”, гр.Кърджали върху имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI – база СБХ, кв.6в по ПУП на гр.Кърджали на ул.”Климент Охридски” №10.
9. Съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху 1/един/ локомотив и 4 /четири/ бр. вагони, находящи се в парк „Простор” на Общинско дружество „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД – гр.Кърджали.
10. Даване на съгласие за предоставяне под наем на част от публична общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали през 2012 г.
11. Определяне на пазарна оценка на имот – общинска собственост включен в Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали през 2012 г.
12. Определяне на пазарна оценка на имоти – общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост за 2012г.
13. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №40909.7.53 по кадастралната карта на гр.Кърджали.
14. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №000149 по картата за възстановена собственост в землището на с.Тополчане, общ.Кърджали.
15. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за Обект: Въздушно отклонение 20кV от съществуваща ВЛ 20кV “Пчеларово” отклонение “Три могили” и нов мачтов трафопост, с.Три могили общ.Кърджали.
16. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №000224 по картата за възстановена собственост в землището на с.Опълченско, общ.Кърджали.
17. Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за развитието на туризма на територията на Община Кърджали през 2011г. и приемане на Програма за развитието на туризма на територията на Община Кърджали през 2012 г.
18. Кандидатстване на Община Кърджали за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, приоритетна ос 5, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
19. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Кърджали.
20. Предложение за изменение и допълнение на маршрутни разписания от общинската транспортна схема на община Кърджали.
21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
22. ПИТАНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1740 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign