Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 16 Май 2012

През месец май Община Кърджали стартира подготовката на модулно обучение „Формиране на общински политики”, което е част от проекта “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22, финансиран по подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма „Административен капацитет", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.
Обучението цели повишаване на знанията и уменията на 80 представители на всички заинтересовани страни в процеса на формиране на общински политики и стратегическо планиране.
Основните заинтересовани страни, имащи отношение към процеса на изграждане и прилагане на общински политики, са общинска администрация, Общинския съвет и структурите на гражданското общество – неправителствени организации, синдикати и организации на работодателите. Екипът на проекта отправи покана за участие към 41 общински съветника от Общински съвет–Кърджали. Също така е планирано в обучението да вземат участие и 29 служители на Община Кърджали и 10 представители на структурите на гражданското общество.
Модулно обучение „Формиране на общински политики” ще допринесе за повишаване на знанията и уменията на представители на всички заинтересовани страни и ще укрепи партньорските връзки между тях. По този начин тази дейност ще допринесе за постигането на две от специфичните цели на проекта, а именно:
• Разширяване на партньорство със структурите на гражданското общество за формиране, прилагане и мониторинг на общински политики;
• Повишаване на капацитета на 80 представители на заинтересованите страни в сферата на стратегическото планиране.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1597 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign