Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 22 Май 2012

До
Неправителствените организации
в Община КърджалиПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

От месец декември 2011г. Община Кърджали реализира проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22, който се финансира по подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" на Оперативна програма „Административен капацитет", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04. Основна цел на проекта е да се създадат условия за прозрачно формиране, ефективно изпълнение и ефикасен мониторинг на общински политики.
Една от дейностите, чрез която ще се постигнат целите на проекта, е организиране и провеждане на изнесено тридневно модулно обучение „Формиране на общински политики” за 41 общински съветници, 29 общински служители и 10 представители на неправителствени организации.
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в тридневно обучение „Формиране на общински политики”, което включва модулите „Стратегическо планиране”, „Анализ и проучвания” и „Оценка на въздействието”.
С цел добрата организация на обучението и за да можем да отговорим на Вашите очаквания, моля, прочетете внимателно изготвеното указание и спазвайте изискванията за попълване на регистрационния формуляр.


Приложения:
1. Указания за регистрация
2. Регистрационен формуляр
3.
/Готовите формуляри и указания за регистрация можете да откриете на интернет страницата на Община Кърджали, линк „Обяви, търгове, конкурси”/

Благодарим Ви за съдействието!

Екип на проект
“Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”.

Проктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският социален фонд
 Прочитания: 1800 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign