Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 11

 22 Юни 2012

П О К А Н А
№ 11

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 28.06.2012 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Кърджали.
2. Изменение на Решение №35 по Протокол №5 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 26.01.2012 г.
3. Приемане на Отчет за дейността по програма СИНДИ – зона Кърджали през 2011 г.
4. Приемане на Отчет за 2009/2011 г. и Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2012 - 2015 г.
5. Приемане на Програма за закрила на деца с изявени дарби за 2012 г.
6. Предложение за актуализиране на Списъка на „защитени училища” на територията на Община Кърджали за 2012 г.
7. Утвърждаване на „средищни училища” в Община Кърджали за 2012/2013 г.
8. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 год.
9. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали през 2012 г.
10. Определяне на пазарна оценка на имоти – общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане симоти - общинска собственост за 2012 г.
11. Даване на съгласие за отпускане на заемообразно авансово съфинансиране под формата на временен безлихвен заем по проекти, изпълнявани по Оперативни програми.
12. Даване на съгласие за сключване на договор за банков кредит на «Пазар на производителите-Кърджали» ЕАД град Кърджали.
13. Освобождаване от отговорност на ликвидаторите на ЕООД „Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар д-р В. Власакев”- в ликвидация гр.Кърджали.
14. Създаване на общинско предприятие „Туристически дейности и управление на спортни имоти”.
15. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните оценки.
16. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Мария Димитрова Стойчева на съсобствения УПИ ІХ, кв.81 по ПУП на гр. Кърджали, ул. „Деде агач” № 7 и съсобствеността върху построената в имота едноетажна масивна сграда, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
17. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Георги Иванов Дяков на съсобствения поземлен имот с № 40909.27.1390 по Плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
18. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Стоян Стефанов Сергеев на съсобствения УПИ ІV-72, общ. кв.14 по ПУП на с. Бели пласт, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
19. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Шефие Шабан Юсуф на съсобствения УПИ V-102,104, кв. 6А по ПУП на с. Сипей, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
20. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Мустафа Фахри Мустафа и Шемсетин Идриз Мюмюн на съсобствения УПИ VІІІ - 30,31, кв. 10 по ПУП на с. Калоянци, Община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
21. Даване съгласие за продажба на застроен урегулиран поземлен имот УПИ V, кв.260 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.115.147 по Кадастрална карта на гр.Кърджали на„АСА” ЕООД, гр. Кърджали, собственик на законно построена сграда и определяне на пазарна цена на имота.
22. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ придаваема част с пл. сн. № 173, кв. 13 по ПУП на с. Скалище, Община Кърджали, граничещ с улична регулация на Сами Мехмедали Рамадан и определяне на пазарна оценка на имота.
23. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с № 000176 през полски път с № 000235 - публична общинска собственост по КВС на землище с.Брош, Община Кърджали на Рахми Реджеб Мехмед и Камен Мартинов Емилов за инвестиционни намерения за изграждане на “Жилищни сгради и две помощни търговски”.
24. Съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областен съвет на БЧК – Кърджали, върху имот частна общинска собственост, представляващ източна част от едноетажна масивна сграда - магазин „Явор”, находящ се в парк ”Горубсо”, гр.Кърджали.
25. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж на “ЕВН България Електроразпределение” АД Пловдив за изграждане на трансформаторен пост в общински УПИ ХІІІ кв.5 по ПУП на с.Резбарци, Община Кърджали и определяне на пазарна оценка на правото на строеж.
26. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване по одобрен инвестиционен проект на ПУ “Пайсий Хилендарски” филиал “Любен Каравелов” гр.Кърджали в УПИ І, кв.225 по ПУП на гр. Кърджали, ул.”Булаир” и определяне пазарна цена за учредяване право на строеж.
27. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване и надстрояване по одобрен инвестиционен проект на Саби Мустафа Местан и Недрет Мустафа Местан в УПИ VІ, кв.49 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Веселчане”, ул.”Първи май” и определяне пазарна цена за учредяване право на строеж.
28. Даване съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за общински поземлен имот с идентификатор 40909.107.302 придаващ се към поземлен имот с идентификатор 40909.107.266, собственост на Мердие Байрямали Ахмед и Мааджит Ахмед Ахмед по Кадастрална карта на гр. Кърджали, ул. ”Средец” и определяне на пазарна цена на придаваемата част.
29. Удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: „Помещения на четвърти етаж от сградата на ОУ ”Васил Левски”, кв.”Гледка”, ул.”Тина Киркова”, гр. Кърджали”.
30. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Руси Стефанов Ангелов с признато право на собственост в землище с. Сипей, община Кърджали.
31. Одобряване на ПУП - план за регулация, засягащо имоти в кв.237 и кв.239 по кадастралната карта на Кърджали.
32. Одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти в:
 землището на гр.Кърджали, общ.Кърджали;
 землището на с.Солище, общ.Кърджали;
 землището на с.Крайно село, общ.Кърджали;
 землището на с.Пеньово, общ.Кърджали;
 землището на с.Пъдарци, общ.Кърджали;
 землището на с.Главатарци, общ.Кърджали.
33. Одобряване Подробен устройствен план - парцеларен план за Обект: ”Главен колектор І от интегриран воден проект на гр.Кърджали”, общ. Кърджали и изразяване на съгласие за учредяване право на прокарване през общински имоти които, попадат в трасето на Обект: ”Главен колектор І от интегриран воден проект на гр.Кърджали”, общ. Кърджали.
34. Одобряване Подробен устройствен план - парцеларен план за Обект: ”Главен колектор ІІ от интегриран воден проект на гр.Кърджали”, общ. Кърджали и изразяване на съгласие за учредяване право на прокарване през общински имоти които, попадат в трасето на Обект: ”Главен колектор ІІ от интегриран воден проект на гр.Кърджали”, общ. Кърджали.
35. Предложение за изменение на състава на Експертния съвет за приемане на правни анализи и пазарни оценки за продажба на общинско имущество.
36. Промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.
37. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 2069 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign