Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 25 Юни 2012

Във връзка с изпълнение на Договор BG161PO001/1.4-07/2010/017 " Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
Ви каним да участвате в работна среща за представяне на целите и задачите на ИПГВР, етапите за неговата подготовка, възможностите за осигуряване на средства от Европейския съюз и значението му за развитие на град Кърджали.
Срещата ще се проведе на 27 юни /сряда/ от 17.00 ч. в конферентната зала на „Бизнес инкубатор” гр. Кърджали, ул. “Отец Паисий” 12.
Надяваме са на Вашето присъствие и активно участие в работната среща.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ИНЖ. ХАСАН АЗИС
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ


Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/017" Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали, , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


 Прочитания: 1777 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign