Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Гласуваха изменения и допълнения в Наредбата за административни услуги в община Кърджали

 03 Август 2012

Общинският съвет в Кърджали гласува изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали. Промените са в Раздел VI – “Такси за административни услуги” и са направени съгласно разпоредбата на чл. 24 от Закона за гражданската регистрация. Промяната цели постигане на по-добро обслужване на гражданите. Във връзка с изискванията на Закона Общинският съвет в Кърджали гласува изменения и допълнения на чл. 61, ал. 1 от Наредбата като се запазва размера на таксите и се извършва промяна в наименованията на някои. По т. 2 общинските съветници приеха гражданите да не заплащат такса.

1. Издаване на удостоверение за наследници – 5,00 лв.
2. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
3. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или смърт – 3,00 лв.
4. Издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис - извлечение от акт за смърт – 5,00 лв.
5. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 15,00 лв.
6. Издаване на удостоверение за семейно положение – 3,00 лв.
7. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 3,00 лв.
8. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 5,00 лв.
9. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – 5,00 лв.
10. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 5,00 лв.
11. Издаване на удостоверение за правно ограничение – 3,00 лв.
12. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 5,00 лв.
13. Приемане и комплектоване на молба за установяване наличието на българско гражданство – 7,00 лв.
14. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България – 3,00 лв.
15. Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес – 3,00 лв.
16. Издаване на удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес – 3,00 лв.
17. Всички други видове удостоверения по искане на граждани – 3,00 лв.
18. Преписи от документи /за всяка страница/ - 2,00 лв.
19. Обработка на документи за пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина – 25,00 лв.
20. Отразяване и обработка на съдебни решения от чужбина – 25,00 лв.

(2) За експресна услуга в рамките на един работен ден се доплаща допълнителна сума върху съответната такса посочена в ал. 1 в размер на 10,00 лв.

(3) За бърза услуга в рамките на 2 работни дни се доплаща допълнителна сума върху съответната такса, посочена в ал.1 в размер на 5,00 лв.
 Прочитания: 4133 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign