Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 03 Август 2012

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изпълнение на Договор BG161PO001/1.4-07/2010/017 "Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Ви каним да участвате в Обществено обсъждане за представяне на резултатите от проведените Работни срещи през месец юли, а именно:

04.07.2012
Социална кохезия и включване
Спорт, култура и забавления

11.07.2012
Градска структура, обитаване и комфорт
Управление ИПГВР

18.07.2012
Жилища
Образование и здраве

25.07.2012
Околна среда и градски метаболизъм
Заетост и икономическа активност

Срещата ще се проведе на 06 август (понеделник) от 17.00 ч. в „Бизнес инкубатор” гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” 12.

Надяваме са на Вашето присъствие.


Дата: 03.08.2012 г.
С уважение:
ИНЖ. ХАСАН АЗИС
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИТози документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/017" Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали, , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. www.bgregio.eu


 Прочитания: 1653 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign