Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кърджали - производствен, интегриращ и туристически център

 09 Август 2012

В Кърджали бяха представени резултатите от първия етап на проведените работни срещи през месец юли във връзка с изпълнение на Договор BG161PO001/1.4-07/2010/017 "Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.” Проектът е много важен, защото ще послужи като основа за развитие на община Кърджали през следващия планов период на ЕС 2014-2020 година. Интегрираният план е важен документ, защото без него няма да може да се кандидатства за нито един проект по европейските програми, той е задължителното условие за това”, каза при откриване на дискусията зам.- кметът инж. Васил Бобеков. В обсъждане участваха още зам.- кметовете инж. Юсеин Ахмед и Елисавета Кехайова, главният архитект на общината Петя Назърова, специалисти от общинска администрация, общински съветници от всички политически партии, представители на неправителствения сектор, граждани и журналисти.
По времена дискусията бе подчертано, че Кърджали има опит с проекти в областта на градското обновяване /градски пазар, водно огледало, околовръстен път/ и разполага с капацитет за публично –частно партньорство.
От „Консорциум Арнайз и партньори” запознаха присъстващите с идентифицираните проблеми от проведеното онлайн проучване сред жителите на Кърджали, а именно висока безработица, състояние на пътна инфраструктурата, чистота на града и отпадъци.Според респондентите като най - значими се очертават замърсяването т.е. нарушени екологични параметри, високи нива на изолация и бедност, липсващи условия за привличане на инвестиции. В анкетните карти близо 60 на сто от направените предложения за решаване на очертаните проблеми са свързани със създаване на условия за индустрия и частен бизнес, опазване на околна среда -53%, младежка безработица и задържане на младите хора- 49%, създаване на условия за спорт – 33 % и подобряване на образователната система – 28%. Общо са идентифицирани 45 основни проблема и са очертани 51 възможности за тяхното решаване.
Представителят на испано –българският консорциум „Арнайз и партньори” Мигел Анхел подробно очерта пред участниците районите с концентрация на проблемите и възможностите за преодоляване им. Според урбаниста визията на Кърджали за следващите години е градът да се развие като производствен, интегриращ и туристически център. Това включва насърчаване създаването на нови модерни индустрии, изграждане на пречиствателна станция, подходяща пътна инфраструктура и комуникации, заетост и икономическа активност на всички общности.

Още снимки
 Прочитания: 1667 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign