Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за участие в обществено обсъждане

 31 Август 2012


Покана за участие в обществено обсъждане


Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите граждани и юридически лица, че организира обществено обсъждане на изготвената Междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджализа периода 2007 – 2010 г.


Общественото обсъждане ще се проведе на 10.09.2012 г. (понеделник) от 17 ч. в залата на  Бизнес инкубатор в гр.Кърджали, ул. „Отец Паисий“ 12.


Междинната оценка е изготвена съгласно договор № 8159-01 от 16.03.2012г., сключен между Община Кърджали и „Бефт“ ООД с предмет „Извършване на междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2010 г., разработване на модел за мониторинг на изпълнението на общински политики и модел за консултиране на политики, организиране и провеждане на 1 обществено обсъждане, 3 кръгли масии конференция на тема "Формиране на политики”“.

Разработването на междинната оценка е една от основни дейности по проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики“ - Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А-10-13-22, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Желаещите могат да се запознаят с Междинната оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007 – 2010 г., която е на разположение в отдел „Управление на проекти” на Община Кърджали и е публикувана на интернет страницата на Община Кърджали  www.kardjali.bg


Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, в  Център за услуги и информация на граждани.

Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.00 часа на 10.09.2012 г. и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.

Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.00 часа на 10.09.2012 г.


Проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в
Община Кърджали
за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики“
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Приложение:
1. Проект на доклад за извършена междинна оценка на Плана за развитие на Община Кърджали


 Прочитания: 2262 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign