Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА ДЕТСКОТО ИЗКУСТВО

 25 Септември 2012

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
гр. Кърджали 6600, ул. “Полковник Дервингов”1, тел./факс 0361 62324


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - КЪРДЖАЛИ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – КЪРДЖАЛИ

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА ДЕТСКОТО ИЗКУСТВО
„ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ - КЪРДЖАЛИ 2012 ”
19 – 20.10.2012 г.

През 2012 година за пети пореден път в град Кърджали ще се проведат Национални дни на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите”, които ще бъдат част от празничната програма за Деня на Кърджали – 21 октомври. Тази година проявата се посвещава на 100 години от Балканската война и Освобождението на Кърджали. Във връзка с това през тази година в Дните на детското изкуство се включва и Национален конкурс за есе и стихотворение „Освобождението”.
Проявата е включена в Националния календар за извънучилищни дейности на МОМН за учебната 2012/2013 г.
От векове Родопите са средище на богата духовност и култура. Красивата природа, историческите забележителности и природните й феномени са извор на вдъхновение за творци от целия свят.
Темата „Вълшебният свят на Родопите” предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти като се направи творческа интерпретация във всички възможни посоки: минало, настояще и бъдеще, исторически забележителности, етнографски мотиви (шевици, носии, бит), природни феномени, паметници на културата, символи на град Кърджали и региона, мултиетническа фолклорна среда и съвремие.
Националните дни на детското изкуство “ Вълшебният свят на Родопите –Кърджали 2012” имат за цел да запознаят участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Източните Родопи и да създадат подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от цяла България.

Дните на детското изкуство, които ще се проведат на
19 и 20 октомври 2012 г. в гр. Кърджали включват:

 Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите”
 Национален конкурс по фотография „Фотоприказки”
 Национален конкурс за есе и стихотворение „Освобождението”


2.


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ”

СТАТУТ

Цели:
• Да открива, популяризира и подпомага развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство;
• Да стимулира и развива визуалната и изобразителна култура у децата с поглед към миналото, настоящето, бъдещето, традициите и българските духовни ценности.
Условия за участие:
Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г.
Няма ограничение в техниката на рисуване. Всеко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 творби. Размерите на рисунката трябва да са 35/50 см.
На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
- трите имена на автора
- възраст и клас
- точен адрес и телефон за връзка
- училище, извънучилищно звено
- заглавие на рисунката
- име и фамилия на ръководителя.
Възрастови групи:
Оценка и класиране на участниците ще се извърши в три възрастови групи:
І група - 6 – 10 г.
ІІ група - 11 – 14 г.
ІІІ група – 15 – 18 г.
Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група , поощрителни награди, както и специални награди.
Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ОДК - Кърджали.
Наградените и подбрани от журито рисунки ще бъдат експонирани в Националната изложба „Вълшебният свят на Родопите”, която ще се открие на 19.10.2012 г. от 18.00 часа в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали.
Класираните участници и техните ръководители ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.
Срокове:
Рисунките трябва да се изпратят в срок до 10.10.2012 г. на адрес:
гр.Кърджали 6600
ул.”Полковник Дервингов” №1, п.к. 102
Обединен детски комплекс
За конкурса; тел. за информация: 0361 6 23 24
Организация и финансови условия:
Оценяването на творбите ще се извърши от компетентно жури.
Наградените ученици се придружават от един ръководител.
Организаторите осигуряват нощувка /в общежитието на ПГ по електроника/ и вечеря на 19.10.2012 г. на участниците и техните ръководители. Пътните разходи са за сметка на участниците.

3.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ФОТОГРАФИЯ
„ФОТОПРИКАЗКИ”

СТАТУТ
Цели:
Да даде възможност за творческа изява на младите хора, да развива и усъвършенства техния талант в областта на фотографското изкуство, да формира и доразвие умения за работа с фотографска техника.
Условия за участие:
 В конкурса по фотография могат да вземат участие ученици от V до ХІІ кл., разделени в две възрастови групи, както следва:
- І възрастова група - V – VІІІ кл.
- ІІ възрастова група - ІХ – ХІІ кл.
 Участието във фотоконкурса е индивидуално. Всеки ученик може да участва с черно-бели и цветни снимки до 5 /пет/ броя.
 Формат на фотографиите – 20/30 см.
 Показатели за оценка – прецизно техническо изпълнение, художествено решение на избраната тема.
 Всяка фотография да бъде придружена със следната информация: наименование на снимката, трите имена на автора, клас, училище /ИПУ/, град, ръководител, телефон за връзка.
 Изпратените за участие във фотоконкурса снимки не трябва да са предлагани на предишни конкурси.
 Участниците в конкурса трябва да изпратят своите фотографии до 10.10.2012 г. на адрес:
6600 гр.Кърджали
ул.”Полковник Дервингов” 1
Обединен детски комплекс
За фотоконкурса

 Компетентно жури ще излъчи победителите. Журито ще класира изпратените фотографии и ще уведоми номинираните автори, които ще присъстват и на награждаването.
 Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда във всяка възрастова група, поощрителни награди, както и специални награди.
 С най-добрите фототворби ще бъде експонирана изложба, която ще се открие на 19.10.2012 г. от 18.00 ч. в Детската картинна галерия на ОДК Кърджали.
 Изпратените фотографии остават във фонда на ОДК – Кърджали.
 Наградените ученици се придружават от един ръководител.
 Организаторите осигуряват нощувка /в общежитието на ПГ по електроника/ и вечеря на 19.10.2012 г. на участниците и техните ръководители. Пътните разходи са за сметка на участниците.
 За въпроси и повече информация:
тел.: 0361/6 23 24
e-mail: odk_ki@abv.bg


4.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА ЕСЕ И СТИХОТВОРЕНИЕ „ОСВОБОЖДЕНИЕТО”

СТАТУТ

ЦЕЛИ:
Да се приобщят учениците в конкурса към делото на Освободителите и техния подвиг. Да покажат изградено отношение към изтъкнатите личности и безименните герои допринесли за освобождението на Източните Родопи. Да подпомогне за укрепване духа на патриотизъм и българщина в младото поколение на България. Конкурсът е посветен на 100 годишнината от Балканската война и Освобождението на Кърджали.
РЕГЛАМЕНТ:
І. СТИХОТВОРЕНИЕ
Право на участие имат всички ученици от V до ХII клас. Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения.
Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в две възрастови групи:
 I – ва група – от V до VIII клас
 II - ра група – от IХ до ХII клас
ІІ. ЕСЕ
В конкурса за написване на есе има една възрастова група:
 от VII до ХII клас
Изисквания към есето – да бъде до 2 /две/ печатни страници. Всеки участник може да представи едно есе.
Допуска се участие и в двата раздела.
Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от следната информация: трите имена, дата, месец и година на раждане, училище, клас, ИПУ, преподавател, телефон за връзка.
Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби написани в 3 /три/ екземпляра до 10.10.2012 г. на адрес:
6600 гр.Кърджали
ул.”Полковник Дервингов” 1
Обединен детски комплекс
За литературния конкурс
В конкурса не могат да участват творби, участвали в други такива прояви.
Организация и финансови условия:
Оценяването на творбите ще се извърши от компетентно жури. Журито ще класира изпратените творби и ще уведоми номинираните автори, които ще присъстват и на награждаването.
За всяка възрастова група и вид литературна творба /есе и стихотворение/ ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, поощрителни награди, както и специални награди.
Отличените ученици ще бъдат наградени на откриването на Националната изложба „Вълшебният свят на Родопите” на 19.10.2012 г. от 18.00 часа в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали.
Наградените ученици се придружават от един ръководител.
Организаторите осигуряват нощувка /в общежитието на ПГ по електроника/ и вечеря на 19.10.2012 г. на участниците и техните ръководители. Пътните разходи са за сметка на участниците.
Телефон за информация: 0361/6 23 24
e-mail: odk_ki@abv.bg


 Прочитания: 2446 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign