Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отчетоха направеното до момента по проекта за общинските политики

 28 Септември 2012

Втора пресконференция по проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за БФП A10-13-22, финансиран по ОП “Административен капацитет” 2007-2013г. бе дадена днес. В нея участваха кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис, ръководителя на проекта и секретар на общината Сезгин Бекир и координатора по проекта Надежда Цветкова.
Пред представителите на медиите инж. Азис съобщи, че от месец декември 2011г. Община Кърджали реализира проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А-10-13-22 от 06.12.2011г, който се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Общата стойност на договора е 293 566 лв., като 100% са безвъзмездна помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Общата цел на проекта е да се създадат условия за прозрачно формиране, ефективно изпълнение и ефикасен мониторинг на общински политики. Градоначалникът посочи и специфичните цели на проекта, сред които подобряване дейността на общинска администрация Кърджали за реализиране на ефективни политики, водещи към устойчиво социално-икономическо развитие, разширяване на партньорство със структурите на гражданското общество за формиране, прилагане и мониторинг на общински политики и повишаване на капацитета на 80 представители на заинтересованите страни в сферата на стратегическото планиране.
От своя страна ръководителя на проекта Сезгин Бекир заяви, че за постигането на две от специфичните цели на проекта, свързани с разширяването на партньорството със структурите на гражданското общество и повишаване на капацитета на заинтересованите страни е било организирано модулно обучение „Формиране на общински политики”. Модулното обучение се проведе през месец юни в гр. Девин. В него са се включиха 30 общински съветници от Общински съвет-Кърджали, 10 представители на неправителствените организации и 29 представители на общинска администрация. Участниците в обучението са имали възможност да придобият нови знания и умения по теми, свързани със стратегическото планиране, анализ и проучвания и оценка на въздействието, които ще им бъдат от полза при формирането и изпълнението на общински политики.
В рамките на пресконференцията бе съобщено, че през месец септември е приключило извършването на междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007-2010г., което е една от основните дейности по проекта. Междинната оценка включва оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Плана за развитие за периода 2007 – 2010 г., оценка на степента на постигане на съответните цели, както и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси. На тази база са направени и изводи и препоръки за актуализация на плана.
От своя страна координатора на проекта Надежда Цветкова съобщи, че извършената текуща оценка е показала, че като цяло са реализирани 71,1% от проектите и инициативи, включени в Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007-2013г. Изведени са били и 4 основни извода, а именно:
• Изпълнението на плана отчита значителен напредък, както по отношение покритие на отделните приоритети, цели и мерки, така и по отношение на финансовата му реализация. Ако се запази тенденцията на работа, и с оглед на факта, че настоящата оценка обхваща само периода 2007- 2010, може да се предположи, че плана ще бъде реализиран в много голяма степен.
• Наблюдаваният напредък е отчетен чрез оценка на броя и вида изпълнени проекти. Изпълнението на препоръчаните корективни мерки по отношение на индикаторната система ще позволят занапред по-ефективното постигане на заложените в плана приоритети и цели.
• Създадени са надеждни механизми за управление на плана, респективно проектите, включени в него
• Необходима е актуализация на отделни части от Плана за развитие, за постигане на съответствие с приложимото законодателство в областта на регионалното развитие, както и с препоръките, дадени в доклада за текуща междинна оценка на план.

В рамките на днешната пресконференция съобщено още, че Докладът на извършената междинна оценка вече е приет от Общински съвет –Кърджали, след обществено обсъждане на резултати от оценката.
От своя страна кметът на община Кърджали съобщи че по проекта предстои да се изготви Анализ на икономическото състояние на община Кърджали за периода 2005 – 2010г., Анализ на състоянието на социалната и културната сфера в община Кърджали 2005- 2010г. , анализ на демографските процеси в община Кърджали за периода 2005-2010г. и SWOT – анализ на община Кърджали. Също така ще бъдат разработени два модела – един за мониторинг на изпълнението на политики и втори за консултиране на политики.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Още снимки
 Прочитания: 1743 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign