Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 01 Октомври 2012


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на концепция за проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ ”, операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, схема BG161PO001/5-02/2012 „ В подкрепа за следващия програмен период”.

Дата на провеждане на общественото обсъждане – 08.10.2012 г. /понеделник/ от 17.00 часа.
Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор - Кърджали
Насоките за кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, схема схема BG161PO001/5-02/2012 „ В подкрепа за следващия програмен период” са публикувани на Единния информационен портал www.eufuns.bg и на страницата на ОП „Регионално развитие” www.bgregio.eu
Желаещите, могат да се запознаят с насоките за кандидатстване по схема схема BG161PO001/5-02/2012 „ В подкрепа за следващия програмен период” и на място в отдел “Управление на проекти”, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 08.10.2012 г., /понеделник/ 16:30 часа..
За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел „Управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.
Писмени становища и предложения се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Център за услуги и информация на граждани.
Писмените становища и предложения се приемат лично или по пощата до 08.10.2012 г./понеделник/ до 16.00 часа и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.
Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.00 часа на 08.10.2012 г.
Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

Кмет на Община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1591 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign