Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявиха процедурата за подбор на кандидатите за обществен посредник

 02 Октомври 2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник, избрана с Решение № 221/14.09. 2012 г. ОБЯВЯВА на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12 и чл.13 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Кърджали, процедура за подбор на кандидатите за Обществен посредник на Община Кърджали.

Необходими документи за кандидатстване:
1. заявление;
2. автобиография;
3. свидетелство за съдимост;
4. копие от трудовата/служебната книжка или документ, удостоверяващ трудовия стаж;
5. копие от диплома за завършено образование;
6. препоръки – не по-малко от 2 броя;
7. концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни страници;
8. удостоверения за липса на публични задължения от НАП и МДТ - Кърджали.
9. декларация, че кандидатът няма друго гражданство освен българско и е с постоянен или настоящ адрес минимум 5 години на територията на Община Кърджали.

Допълнителни и специфични изисквания:
Длъжността на обществения посредник е несъвместима с: длъжност в държавната или общинската администрация; длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел.
Общественият посредник не може: да получава възнаграждение за труд по друго трудово, гражданско или служебно правоотношение; да извършва търговска дейност; да изпълнява друга обществена функция.

Начин на провеждане на подбора:
Кандидатите, отговарящи на изискванията и представили документи в определения срок, се явяват на събеседване и защита на представената концепция пред Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник.
Чрез събеседването се проверяват познанията на кандидата в областта на: местното самоуправление, взаимоотношенията между местната власт и гражданите и възможностите за защита на техните права и интереси.

Място и срок за подаване на документите
Община Кърджали
Адрес:бул.”България”№ 41
Общински съвет – Кърджали до Временната комисия за подбор на кандидатите за
Обществен посредник.
Стая № 305; тел.67 – 401, 67- 402
Краен срок за подаване на документи: на 16.10.2012 г. до 17.00 ч.
Подаването на документите се извършва лично

Кратко описание функциите на длъжността:
Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите и техните организации пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
Общодостъпното място за получаване на информация във връзка с провеждането на подбора - информационното табло на партерния етаж на Община Кърджали, както и на сайта на общината. Прочитания: 1546 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign