Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 14

 05 Октомври 2012

П О К А Н А
№ 14

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 12.10.2012 г. / петък / от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма ”Регионално развитие”.
2. Обявяване на имоти публична общинска собственост в частна общинска собственост, включени в границите на УПИ VІІ-6236 по плана на гр.Кърджали и определяне на пазарна оценка.
3. Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.
4. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Ана Борянова Михайлова с признато право на собственост в землище Кърджали, община Кърджали.
5. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследниците на Хасан Неджибов Еминов с признато право на собственост в землище с. Петлино, община Кърджали.
6. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с 020053 през полски път с № 020032 - публична общинска собственост по КВС на землище с.Сипей, Община Кърджали на Шахвер Хасан Чавуш за инвестиционни намерения.
7. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с 010167 през полски път с № 010044 -публична общинска собственост по КВС на землище с.Прилепци, Община Кърджали на Селяйтин Юмеров Бекиров за инвестиционни намерения.
8. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с № 19, кадастрален район 15 през полски път с № 15.8 -публична общинска собственост по Плана на новообразувани имоти на зона по §4 ЗЗП-15 в землмище с.Солище, Община Кърджали на Севал Фахри Ибрям за инвестиционни намерения.
9. Предложение за изменение на структурата на Общинска администрация – гр.Кърджали.
10. Оптимизиране мрежата от детски заведения на територията на Община Кърджали за учебната 2012/2013 г.
11. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
12. Предложение за отпускане на персонални пенсии.
13. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1935 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign